Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vývoj obecních rozpočtů

Obecní rozpočty představují významnou součást rozpočtové soustavy. Jestliže pro rok 1998 státní rozpočet počítal zhruba s 536 mld. Kč, pak obecní rozpočty činily zhruba 110 mld. Kč. Proporce mezi státním rozpočtem a obecními rozpočty je chápána jako jeden z indikátorů míry decentralizace ve veřejné správě. Rozpočet pro rok 1998 posiluje ústřední rozpočet, neboť ten má vzrůst o 8% zatímco obecní rozpočty jen o cca 2% oproti roku 1997. Jinak ovšem z hlediska míry centralizace došlo za posledních několik let k výraznému posílení vlastních příjmů obcí a snížení podílu centrálních dotací v jejich rozpočtech.
PŘÍJMY
Rozpočtovými pravidly pro rok 1996 byly příjmy obecních rozpočtů stanoveny takto:
 výnos majetku obce a převody prostředků z vlastních peněžních fondů,
 příjmy z činnosti právnických osob a zařízení založených a zřízených obcí v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a příjmy z výsledků vlastního hospodaření obce,
 daň z nemovitostí nacházejících se na území obce,
 výnos záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnos daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby a s výjimkou daně (záloha na daň) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků stražených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby,
 10 % výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků odváděné podle § 38 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, plátcovou pokladnou umístěnou na území obce nebo plátcem daně se sídlem, popř. bydlištěm na území obce, pokud daň odvádí přímo plátce, s výjimkou daně připadající na příjmy podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Hlavnímu městu Praze a městům Brno, Ostrava a Plzni plyne výnos uvedené daně ve výši 70 %.

Žádné komentáře:

Okomentovat