Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Růstové účetnictví

Z produkční funkce v rovnicích (7) a (8) je zřejmé, že pokud zůstávají vstupy a jejich produktivita neměnné,
pak zůstává i reálný důchod na konstantní úrovni. Má-li reálný důchod růst, musí růst buď objem vstupů nebo
jejich produktivita nebo obojí. Použijeme-li již známých symbolů, pak se základní představa o růstu dá zapsat
takto:
dY = dA + dK . MPK + dL . MPL (9a)
dY/Y = dA/A + . dK/K + . dL/L (9b)
Podle rovnice (9a) je přírůstek reálného důchodu (dY) závislý na změnách úrovně technologie (dA) plus
změnách množství kapitálu (dK) a pracovní síly (dL) násobených jejich mezními produktivitami, tj. mezní
produktivitou kapitálu (MPK = dY/dK) a mezní produktivitou práce (MPL = dY/dL)1). Rovnice (9b) vyjadřuje
míru růstu reálného důchodu jako funkci míry růstu úrovně technologie (té budeme říkat technický pokrok2)),
míry růstu kapitálu a míry růstu práce. Koeficienty resp. jsou koeficienty elasticity reálného důchodu
vzhledem ke kapitálu, resp. práci3). Technický pokrok (míra růstu celkové produktivity faktorů, míra růstu
úrovně technologie) udává, o kolik se zvýší reálný důchod v důsledku zlepšení výrobních postupů, jsou-li stav
pracovní síly a zásoba kapitálu nezměněny.

Žádné komentáře:

Okomentovat