Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

(3) Ekonomika se nachází

(3) Ekonomika se nachází v makroekonomické rovnováze, když je reálný důchod nabízený (YS) roven reálnému
důchodu poptávanému (Yd) a objem investic (I) se rovná objemu úspor (S):
Ys = Yd a I = S (5)
(4) Míra nezaměstnanosti odpovídá přirozené míře nezaměstnanosti:
U = UN (6)
Produkční funkce
Výroba zboží a služeb v daném období závisí od množství dostupných výrobních faktorů jako je práce a
kapitál a od produktivity těchto faktorů v tomto období. Odpověď na otázku "Jaké množství reálného důchodu
může ekonomika v daném časovém okamžiku vyrábět?" bývá obvykle zapisována pomocí neoklasické
produkční funkce.
Neoklasická produkční funkce je vztah mezi výrobními vstupy a reálným důchodem. Jednoduchá
produkční funkce naznačuje národohospodářské souvislosti mezi nezávisle proměnnými vstupu kapitálu (K) a
práce (L), úrovní technologie neboli celkovou produktivitou faktorů (A) a závisle proměnnou reálného důhodu
(Y). Takovou produkční funkci můžeme zapsat ve tvaru:
Y = A .F(K, L)

Žádné komentáře:

Okomentovat