Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2.7. Tržní nabídka

Je součtem objemů určitého zboží, které jsou ochotni při různých cenách nabízet všichni výrobci tohoto zboží. Čili je součtem individuálních nabídkových křivek. Agregátní nabídka je suma veškerého zboží v ekonomice, které jsou ochotni výrobci nabízet při různých úrovních cen.
Graficky je tržní nabídka horizontálním součtem všech individuálních nabídkových křivek.
2.8. Elasticita nabídky
Různá intenzita změny nabízeného množství v závislosti na změně určujícího faktoru
2.8.1. Cenová elasticita nabídky:
Koeficient cenové elasticity ES:

kde Q1 je nabízené množství před změnou, Q2 po změně,P1 cena před změnou a P2 cena po změně
2.8.2. Faktory ovlivňující cenovou elasticitu nabídky:
možnosti a náklady skladování - čím je skladování nesnadnější a dražší, tím je nižší elasticita
charakter technologie a výrobního procesu - čím je výroba obtížnější, tím je menší elasticita
elasticita nabídky se zvyšuje s prodlužováním časového horizontu


3. CHOVÁNÍ FIRMY NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU, ROVNOVÁHA DOKONALE KONKURENČNÍHO TRHU
Vřele doporučuji k této kapitole nahlédnout do nějaké chytré knížky s grafy, např. Mikroekonomie od Macákové, nebo do Samuelsona. Usnadníte si tím hodně práce. Tyhle grafy totiž nejsou nic moc jednoduchýho na představivost.
3.1. Charakteristika dokonalé konkurence, specifika dokonalé konkurence
abstrakce, reálně neexistuje
Předpoklady DK - naprosto rovné podmínky pro všechny její účastníky:
• volný vstup do odvětví
• stejná míra informovanosti všech ekonomických subjektů na trhu
• mnoho výrobců na trhu
• zcela homogenní ( bezrozdílná ) produkce, firma nemůže ovlivnit tržní cenu. Cílem DK firmy je maximalizace zisku - dosahuje toho ale jen snižováním nákladů - vyhledávání úspor.
• Nezávislost ceny na objemu tj. dokonale elastická poptávka po produkci firmy
Dokonalá konkurence zainteresovává výrobce na maximálním snižování nákladů.
Pokud je cena konstanta jsou TR závislé jen na objemu vyrobené produkce, čili platí TR = P * Q
Protože je konstantní cena P jsou konstantní i průměrné příjmy AR a tedy konstantní jsou i mezní příjmy MR
Podmínka rovnováhy firmy na dokonale konkurenčním trhu = tzv. Zlaté pravidlo maximalizace zisku
MC = P

Žádné komentáře:

Okomentovat