Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1.6. Rovnováha firmy a křivka nabídky

Je-li MR=MC, zisk je maximální, protože změnou objemu produkce není možno zisk zvýšit. Objem výroby, pro který tato rovnost platí, je potom optimální a firma je v rovnováze.

Je-li MR>MC, pak při zvýšení výroby o jednotku vzrostou příjmy více než náklady zisk je možno zvýšit zvýšením objemu a objem produkce je nižší než optimální.

Je-li MR
Křivka mezních nákladů (její rostoucí část - od bodu uzavření firmy AVC=MC=P) je současně křivkou nabídky firmy v podmínkách dokonalé konkurence.

1.7. Tržní nabídka

Je součtem objemů určitého zboží, které jsou ochotni při různých cenách nabízet všichni výrobci tohoto zboží. Čili je součtem individuálních nabídkových křivek. Agregátní nabídka je suma veškerého zboží v ekonomice, které jsou ochotni výrobci nabízet při různých úrovních cen.

Graficky je tržní nabídka horizontálním součtem všech individuálních nabídkových křivek.

1.8. Elasticita nabídky

Různá intenzita změny nabízeného množství v závislosti na změně určujícího faktoru

1.8.1. Cenová elasticita nabídky:

Koeficient cenové elasticity ES:kde Q1 je nabízené množství před změnou, Q2 po změně,P1 cena před změnou a P2 cena po změně

1.8.2. Faktory ovlivňující cenovou elasticitu nabídky:

možnosti a náklady skladování - čím je skladování nesnadnější a dražší, tím je nižší elasticita

charakter technologie a výrobního procesu - čím je výroba obtížnější, tím je menší elasticita

elasticita nabídky se zvyšuje s prodlužováním časového horizontuŽádné komentáře:

Okomentovat