Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1.5.2. Dokonale elastická a dokonale neelastická poptávka

• dokonale elastická poptávka: EDP = nekonečno tj.za určitou cenu se prodá jakékoli množství zboží. Změny poptávaného množství jsou vyvolány jinými faktory než cenou. Křivka je rovnoběžná s osou x.
• dokonale neelastická poptávka: EDP = 0 poptávané množství je konstantní, se změnou ceny se nemění. Křivka je rovnoběžná s osou y.
1.5.3. Faktory ovlivňující elasticitu poptávky
• povaha potřeb - elasticita je nižší u statků základní potřeby než u luxusních předmětů, dále méněcenné zboží, kde poptávka s růstem důchodu klesá.
• podíl výdajů na určité zboží v rozpočtu spotřebitele - čím je podíl vyšší, tím vyšší je elasticita
• existence a dostupnost substitutů - čím dostupnější jsou substituty, tím je elasticita vyšší
• čas - s prodlužováním časového horizontu se elasticita zvyšuje
Proměnlivá a konstantní elasticita poptávky - elasticita se může měnit v průběhu křivky poptávky
1.5.4. Důchodová elasticita poptávky
vyjadřuje závislost změn poptávaného množství zboží na změnách důchodu spotřebitele.
Důchodová elasticita větší než 1 znamená, že určitá procentní změna důchodu způsobí větší procentuální změnu poptávaného množství určitého zboží.
1.5.5. Křížová elasticita poptávky
udává, jak se změní poptávané množství určitého zboží, změní-li se cena jiného zboží.
Křížová elasticita bude vyjádřena kladným číslem v případě substitutů, záporným číslem v případě komplementů.

2. PRODUKČNÍ ANALÝZA, NÁKLADY FIRMY A ZISK
2.1. Předpoklady teorie firmy
Rozhodování firmy se týká především objemu produkce, popř. její ceny, použité kombinace výrobních faktorů, ... Cílem firmy je maximalizace zisku, kde celkový zisk je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady.Je nutné rozlišovat krátké a dlouhé období. V krátkém období je možné měnit pouze některé inputy (najímat další práci), ostatní zůstávají konstantní existuje alespoň jeden fixní výrobní faktor (kapitál). V dlouhém období jsou všechny inputy proměnlivé.

Žádné komentáře:

Okomentovat