Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1.4.4. Důchodový a substituční efekt

Důchodový efekt – dojde k růstu ceny statku při nezměněném nominálním důchodu, což vede k poklesu reálného důchodu a k poklesu poptávaného množství.
Substituční efekt – dojde k růstu ceny statku X, resp. růstu jeho relativní ceny vůči statku Y. To povede k poklesu poptávaného množství statku X a přesunu poptávky na statek Y.
Výsledný efekt cenové změny je součtem důchodového a substitučního efektu.
1.4.5. Substituty a komplementy
Substituty jsou zboží vzájemně zaměnitelná např. čaj-káva. Růst ceny jednoho vede k růstu poptávky po druhém
Komplementy jsou zboží, která se vzájemně doplňují např. auto-benzín. Růst ceny jednoho zboží vede k poklesu poptávaného množství obou zboží.
1.5. Elasticita poptávky
reakce spotřebitelů na změny cen i důchodů je odlišná. Je tedy různá pružnost elasticita poptávky.
1.5.1. Cenová elasticita poptávky
vztah mezi změnou ceny poptávaného zboží a změnou poptávaného množství
Cenovou elasticitu poptávky měříme koeficientem cenové elasticity poptávky (EDP). Udává o kolik procent se zvýší (sníží) poptávané množství, když se cena sníží (zvýší) o jedno procento:


Podle velikosti koeficientu je poptávka:
• neelastická: EDP < 1 změna ceny vyvolá menší % změnu objemu poptávaného množství
• elastická: EDP > 1 změna ceny vyvolá větší % změnu objemu poptávaného množství
• jednotkově elastická: EDP = 1 změna ceny vyvolá stejnou % změnu objemu poptávaného množství
1.5.2. Dokonale elastická a dokonale neelastická poptávka
• dokonale elastická poptávka: EDP = nekonečno tj.za určitou cenu se prodá jakékoli množství zboží. Změny poptávaného množství jsou vyvolány jinými faktory než cenou. Křivka je rovnoběžná s osou x.
• dokonale neelastická poptávka: EDP = 0 poptávané množství je konstantní, se změnou ceny se nemění. Křivka je rovnoběžná s osou y.
1.5.3. Faktory ovlivňující elasticitu poptávky
• povaha potřeb - elasticita je nižší u statků základní potřeby než u luxusních předmětů, dále méněcenné zboží, kde poptávka s růstem důchodu klesá.
• podíl výdajů na určité zboží v rozpočtu spotřebitele - čím je podíl vyšší, tím vyšší je elasticita
• existence a dostupnost substitutů - čím dostupnější jsou substituty, tím je elasticita vyšší
• čas - s prodlužováním časového horizontu se elasticita zvyšuje
Proměnlivá a konstantní elasticita poptávky - elasticita se může měnit v průběhu křivky poptávky
1.5.4. Důchodová elasticita poptávky
vyjadřuje závislost změn poptávaného množství zboží na změnách důchodu spotřebitele.
Důchodová elasticita větší než 1 znamená, že určitá procentní změna důchodu způsobí větší procentuální změnu poptávaného množství určitého zboží.
1.5.5. Křížová elasticita poptávky
udává, jak se změní poptávané množství určitého zboží, změní-li se cena jiného zboží.
Křížová elasticita bude vyjádřena kladným číslem v případě substitutů, záporným číslem v případě komplementů.

Žádné komentáře:

Okomentovat