Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

20, FINANČNÍ ANALÝZA OBCHODNÍ FIRMY

finanční analýza - posuzuje finanční zdraví firmy, tj. schopnost produkovat efekty pro vlastníky a schopnost udržet si vlastní existenci
- poskytuje podněty pro běžné řízení, plánování a kontrolu dosažených výsledků ve vztahu k žádoucí úrovni
dosavadní stav a předchozí vývoj - rámcové posouzení situace, podrobný rozbor, hlubší analýza, návrh na možná opatření včetně jejich předností a rizik
zdroje informací pro finanční analýzu – především z finančního účetnictví, i údaje z finančního trhu (cena akcií)
základní ukazatele:
*rentabilita – údaje o efektivnosti činnosti podniku
rentabilita celkového vloženého kapitálu = [HV po zdanění + úroky (1-sazba daně)] / celkový vložený kapitál
rentabilita aktiv = HV po zdanění / celková aktiva –› zajímá vlastníky
rentabilita vlastního kapitálu = HV po zdanění / vlastní jmění
rentabilita tržeb = HV po zdanění / tržby
*aktivita – doplňují údaje o rentabilitě
- obrátka – kolikrát se daný ukazatel obrátí na realizaci tržeb ve sledovaném období
obrátka zásob = tržby / zásoby
obrátka aktiv = tržby / celkové aktiva
obrátka pohledávek = tržby / krátkodobé pohledávky
*likvidita – schopnost včas platit své závazky
okamžitá likvidita (solventnost) = pohotové platební prostředky a pohledávky a směnky splatné bezprostředně / závazky splatné okamžitě
likvidita 1. stupně = fin. majetek (peníze + účty v bankách) / krátkodobé dluhy –› optimum asi 0,2
likvidita 2. stupně = (fin. majetek + krátkodobé pohledávky) / krátkodobé dluhy –› optimum asi 1
likvidita 3. stupně = (fin. majetek + krátkodobé pohledávky + oběžná aktiva) / krátkodobé dluhy –› optimum asi 1,5 – 2,5
cash flow – využití pro dynamické posuzování likvidity
*zadluženost – ukazují dlouhodobou finanční rovnováhu
celková zadluženost = cizí zdroje / celková pasíva
dlouhodobá zadluženost = dlouhodobé cizí zdroje / celková pasíva
financování stálých aktiv = (vlastní jmění + dlouh. cizí zdroje) / stálá aktiva –› optimum 1,5 – 2
financování stálých aktiv z vlastního jmění = vlastní jmění / stálá aktiva –› optimum 1
vyhodnocování údajů: *srovnání v čase *srovnání s plánem
*srovnání v prostoru *srovnání s představou experta

Žádné komentáře:

Okomentovat