Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

13, PLÁNOVÁNÍ OBCHODNÍCH A PRODEJNÍCH AKCÍ METODOU CPM

operativní plán - požadavky: *soulad s dlouhodobou strategií
*výběr kvalifikované manažerské skupiny, která plán tvoří
*výběr vhodné techniky a metody plánování
- úkolem je vybrat variantu s nejvyšším efektem, popř. s nejnižšími náklady, a zároveň uspořádat složité a nepřehledné soustavy
- nejpoužívanější metody - simulace, scénář, operační výzkum - využití výpočetní techniky
složité projekty - komplex dílčích, často navazujících, činností, které je třeba skloubit tak, aby byl zvládnut celý proces
- neprobíhají denně, ale sezónně či jednorázově, někdy i v delším časovém období (více než 1 rok)
metoda síťové analýzy - ucelený systém plánování akcí, umožňující přechod od sériového vykonávání činností k paralelnímu (kde je to možné)
- při akcích s možností paralelní přípravy dochází k poklesu času nutného k realizaci
- předpokladem je dokonalá znalost všech činností, které jsou pro projekt nutné
- grafické vyjádření - podklad pro kontrolu realizace v čase i ve výkonech
- výpočet stanovuje hlavní článek řízení akce (nejnáročnější na čas), který si nechává pod kontrolou odpovědný manažer
- výhody oproti jiným metodám plánování - komplexnost, stanovení hlavních činností, sledování časových disproporcí, možnost strojového zpracování, průběžná kontrola, stanovení pravděpodobnosti splnění
síťový graf - dva prvky: *stavy - časové okamžiky procesů; grafické vyjádření pomocí uzlu (k dosažení musí být ukončeny všechny činnosti, které zde končí) *činnosti - probíhají v čase od jednoho stavu k dalšímu; grafické vyjádření pomocí hran (mimo počátku a konce vždy mezi 2 uzly)
- činnosti a stavy jsou řazeny posloupně, jak za sebou následují
- vlastnosti: konečnost, souvislost, orientovanost, acykličnost
- etapy: 1, formulace úkolu, termín dokončení, vymezení činností a odpovědných osob
2, tvorba grafu
3, výpočty, analýza, závěry - zásady: *hierarchičnost (zakreslení do hladin podle odpovědnosti)
*adresnost (vymezení osobní zodpovědnosti)
*sladěnost (vertikální členění podle času)
- postup tvorby - kupředu, zpět, po blocích (u složitých projektů, sestrojujeme několik dílčích sítí)
časová rezerva - nutná u všech činností v rámci projektů
- možnost využití dodatečných zdrojů převodem z nekritických cest na kritickou cestu - zkrácení celého procesu
- subkritické činnosti - činnosti s malou rezervou, z nichž nelze přemisťovat zdroje (rezervu již nelze zkrátit)

i - j yij ti0 tj0 ti1 tj1 CR
0 – 1 3 0 3 5 8 5
0 – 2 2 0 2 0 2 0
0 – 3 1 0 1 5 6 5
1 – 4 4 3 7 8 12 5
2 – 5 3 2 5 2 5 0
3 – 6 7 1 8 6 13 5
4 – 7 1 7 8 12 13 5
5 – 7 8 5 13 5 13 0
6 – 7 0 8 8 13 13 5
7 – 8 2 13 15 13 15 0

Žádné komentáře:

Okomentovat