Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

14, OBCHODNÍ LOGISTIKA JAKO FAKTOR RACIONALIZACE OBĚHU ZBOŽÍ

obchodní logistika - disciplína zabývající se plánováním, řízením a realizací toku zboží a informací tak, aby správná komodita byla ve správný čas na správném místě s co nejnižšími náklady - nutný komplexní pohled
předmět obchodní logistiky - pohyb zboží od výrobce ke spotřebiteli po cestách mezi výrobou a obchodem i uvnitř obchodu - orientace na procesy
- nejen překonání fyzické vzdálenosti, ale i skladovací, manipulační, prodejní aj. operace včetně pohybu informací
faktory ovlivňující výběr obchodní cesty a mezičlánků (VO, MO, zásilkové obchody…):
*umístění výroby *velikost odběru zboží
* specializace a hromadnost výroby *užití obchodní marže
*požadavky na čerstvost *služby poskytované s dodávkou zboží
*snaha o „přiměřenou“ velikost zásob
logistický řetězec - posloupnost navazujících a vzájemně sladěných logistických podsystémů, kterými prochází materiálový tok
- v jednotlivých podsystémech probíhají nákupní, dopravní, manipulační, skladovací operace
- rozhodující pro úpravy činností v řetězci je jejich konečný výsledek na konci celého řetězce
logistická místa styku - vznikají na hranicích mezi jednotlivými logistickými subsystémy
- vznik určitých překážek, které je třeba překonat - vznik dodatečných nákladů či časového zdržení
- logistika se snaží o optimalizaci a hladké překonávání těchto míst styku (koordinace činností, standardizace, unifikace - např. palety)
pojetí logistiky: *materiálový systém - veškeré transformační, přemisťovací a skladovací procesy od nákupu surovin po prodej konečnému zákazníkovi
*řídící systém - plánování, rozhodování, organizování a kontrola celého materiálového toku
*informační systém - pořizuje, ukládá a zpracovává informace, čímž pomáhá řídit materiálový systém
- vazba mezi řídícím a materiálovým systémem je realizována systémem informačním
dekompozice logistického systému:
*logistika dispoziční - plánování cest zboží, uzavírání smluv, volba dopravních cest
*logistika dopravní - volba vhodných dopravních prostředků, uplatnění progresívních dopravních systémů
*logistika manipulační - organizace manipulačních procesů (mechanizace a automatizace)
*logistika skladová - řešení vnitroskladové technologie
*logistika distribuční - přeměna výrobního sortimentu na sortiment odběratelský
*logistika obalová - volba manipulačních jednotek, způsob balení, standardizace rozměrů
*logistika informační - řízení a kontrola toku informací, forma vstupních údajů, dálkový přenos dat
*logistika prodejní - pohyb zboží ve velkokapacitních prodejnách
cíle logistiky - důraz na nákladovost a racionalitu toku zboží (vnitřní cíle) a zároveň na uspokojení požadavků odběratele (vnější cíle)
*výkonový cíl - zabezpečit úroveň služeb
*ekonomický cíl - splnění výkonových cílů s přiměřenými náklady
logistické náklady - na řízení a systém, na zásoby, skladovací (fixní a variabilní), dopravní, manipulační (včetně balení a kompletace)
předpoklady uplatnění logistiky v obchodě:
*existence konkurenčních vztahů
*koncentrace obchodních činností (velké objemy toků zboží)
*užití výpočetní techniky
*rozvoj techniky a technologie provozu
diferenciace podmínek v uplatňování metod obchodní logistiky - protipól ke komplexnosti celého procesu:
*podle objemové a frekvenční struktury zboží (metoda ABC)
*podle velikosti odběratelů
*podle hierarchie skladů a rozmístění zásob - trend ke koncentraci zásob na počátku řetězce –› nárůst dopravních nákladů
předpoklady úspěšné aplikace principů moderní logistiky:
*velké organizační celky obchodu (obchodní firmy)
*velké prodejní jednotky
*diverzifikované logistické cesty
*počáteční dostatek finančních prostředků na radikální změny

Žádné komentáře:

Okomentovat