Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

16, SKLADOVÁ TECHNOLOGIE

výkon skladu - průtok zboží měřený na úrovni expedice (fyz. nebo fin. jednotky) - dynamický ukazatel
kapacita skladu - schopnost pojmout určitý rozsah zásob - statický ukazatel
vymezení skladu - sortiment, velikost a typ odběratelů, užitá technologie, stupeň mechanizace a automatizace, provázanost v rámci firmy (spolupráce
s ostatními provozními jednotkami), stanovení rezerv (plošných i výkonových)
typy skladů: *obchodní - změna sortimentu mezi velkým počtem dodavatelů a odběratelů
*odbytový - obchodní sklad jednoho výrobce
*veřejný a nájemní - skladování zboží podle objednávky zákazníka či pronájem
*tranzitní - přerozdělení zboží mezi dvěma dopravami
*konsignační - sklad dodavatele v prostorách odběratele, jenž odebírá zboží podle potřeby - užití pro náhradní díly
*zásobovací pro výrobu
jiná členění: *provozní (všechny funkce) × poloprovozní (jen některé odlehčovací funkce)
*uzavřený × krytý × otevřený (=složiště)
*dle stupně mechanizace - (plně) automatizované, vysoce mechanizované, mechanizované, ruční
*dle průtoku zboží - průtokový, hlavový
rozmístění skladů - v obchodě především metoda modelování a simulace
- koncentrační tendence - centrální sklad a navazující regionální sklady
- skladové areály - podle územních plánů velkých měst - návazná infrastruktura
mechanizační prostředky ve skladech:
*vozíky - bezmotorové, motorové, nízko- (do 150 mm) a vysokozdvižné (3-12 m), vidlicové (1150 mm), speciální (nemusí se utáčet apod.)
*regálové zakladače - pojezd po kolejnici nebo po horním okraji regálů, výška do 40 m, návaznost na dopravníkové tratě
*dopravníkové tratě - vozíkové, kontinuální (samospád, šupiny, válečky)
*regály - fixní - policové do 2 m, příhradové (jen „lešení“ na palety), konzolové (jako příhradové, L-profily, ukládání palet za sebe)
- mechanizované - po kolejnicích (výsuvné, odsuvné, okružní) nebo se skladovací jednotky pohybují uvnitř regálu (samospád, paternoster)
skladová technologie - soubor manipulačních činností včetně užívání technických prostředků a určení pracovních postupů
- systémy skladování a systémy kompletace zboží
*principy progresívních technologií - využívání kapacit (strojových, objemových a lidských), účelné vnitřní členění skladu, souvztažnost
technologie a systému řízení, racionální průtok zboží, rozdělení skladu do přesně vymezených jednotek, uplatnění metody FIFO, rovnoměrný denní výkon, spolehlivé technologie, užití horizontální dopravy, mechanizace rozvozních operací
tvorba skladových jednotek - předpoklad správného fungování skladového systému
- o zvolené skladovací jednotce a užití palet (půlpalet či jiných prostředků) rozhodují rozměry zboží, velikost zásoby a frekvence pohybu zboží
- požadavky: *skladová jednotka jako násobek manipulačního balení
*dodržení půdorysu dopravních prostředků
*výška skladové jednotky pokud možno jednotná
*dodržení maximální hmotnosti jednotky v závislosti na užívaném manpulačním zařízení
- hned při příjmu zboží na sklad
- soudržnost nákladu palety – smrštitelná fólie nebo umělohmotné pásy, ale zároveň dostatečně pevné obaly jednotlivých manipulačních balení
- užití ohradových nástaveb
skladování paletovaného zboží:
*blokové – uložení zboží ve více řadách za sebou – lepší využití prostoru, ale není přístup ke všem jednotlivým paletám
- stohování, ukládání do průjezdných blokových regálů, ukládání do spádového či poháněného regálu, zakládání pomocí robotů
*řadové - pomocí vysokozdvižných vozíků, regálových zakladačů či stohovacích jeřábů, pojízdné regály, prosté řady palet
*ruční - doplňkový systém ve velkých skladech, přímá ruční obsluha regálu, výtahové vozíky, regálové zakladače pro ruční odběry
horizontální doprava ve skladech:
*nepravidelná doprava - vozíky, tahače a přívěsy, automatizované tahače
*dopravníkové tratě - vozíkové, válečkové, řetězové
vyrovnávací místa v provozu skladu - odstranění různého pracovního rytmu jednotlivých skladových subsystémů:
*hrubý příjem –› čistý příjem –› skladová zóna –› kompletace –› expedice
*navíc je účelné zřídit sklad reklamovaného zboží a sklad expedičních a skladových prostředků (obaly, palety apod.)
kompletace - vyskladňování, tvorba komisek, vychystávání zboží
- individuální odběr pro každou komisku × hromadný odběr pro jeden expediční cyklus
- faktory ovlivňující způsob kompletace: počet komerčních druhů, počet odběratelů, spolehlivost a rychlost systému, investiční a provozní náklady

Žádné komentáře:

Okomentovat