Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Tvůrčí a interdisciplinární přístup

– musí zabezpečovat výrobu výrobků, které uspokojují potřeby trhu a jsou srovnatelné s konkurenčními výrobky
o vědomí práce s časem – musí zabezpečit zkracování průběžné doby ve všech etapách od vývoje až po výrobu


Obsah a struktura podnikové strategie

1. Stručná analýza okolí podniku – poskytuje managementu podniku dostatek informací o makrookolí i mikrookolí
- analýza trhu – nejprve se stanoví strategické období, tj. období, během něhož se odepíší hlavní součásti stávajícího hmotného majetku. Poté se stanoví segmenty trhu, které podnik hodlá uspokojovat, faktory ovlivňující poptávku po produktech, které mají být předmětem podnikání (mohou bát „podnikem neovlivnitelné“ a „podnikem ovlivnitelné“. Dále se přistoupí k odhadu cílené poptávky (část trhu o kterou se podnik rozhodl usilovat). Je nezbytné provést analýzu konkurence a analyzovat faktory ovlivňující nabídku našich produktů.
- analýza vědecko-technického rozvoje – musí být zaměřena na všechny oblasti, které ovlivňují činnosti podniku. Oblast výroby, oběhu, financování.
- analýza regionu – zahrnuje především analýzu demografického vývoje a schopnosti okolí zabezpečit potřebné pracovníky
- analýza ekonomického a právního systému – je nutno analyzovat vlivy současných i budoucích legislativních změn a hospodářské politiky centra
- příležitosti a hrozby – lze odvodit příležitosti, které bude podnik ve strategickém období mít, i hrozby, které jej budou ohrožovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat