Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zátěž životního prostředí vlivem činnosti člověka

1.OVZDUŠÍ
Aktuální stav ovzduší je výsledkem působení řady přírodních faktorů a důsledků lidské činnosti.
Zdroje emitující škodliviny do ovzduší jsou evidovány v tzv. Registru zdrojů znečišťování ovzduší-REZZO.
Praktickým měřením i matematickým modelováním bylo zjištěno, že nejvíce problematickou škodlivinou na území města je škodlivina PM10 (suspendované prachové částice). Imisní limity pro tuto látku jsou překračovány na většině území města s velkým počtem obyvatel.
V okolí komunikací s vysokou intenzitou dopravy (př.Koliště, Heršpická apod.) dochází k překračování krátkodobých i dlouhodobých imisních limitů pro r.2010 u škodliviny NO2 a imis.limitů pro škodlivinu benzen. Ostatní měřené škodliviny na stanicích města Brna nedosahují ani 50% zákonného imisního limitu.
2.VODA
Pitná voda - město Brno má k dispozici dostatek zdrojů kvalitní pitné vody, celková délka vodovodního systému je 1297km. Kvalita vody byla sledována akontrolována podle paltných právních norem, kontroly provedly: laboratoř Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. i Krajská hygienická stanic; laboratoří BVK bylo odebráno 2553 vorků, z nichž 99,4% bylo zcela bez závad a zbývající sporadická překročení hodnot ze stanovených limitů nebyla z hlediska zdravotního významná.
Odvádění odpadních vod - délka stokové sítě je 995km. Na brněnskou síť jsou napojeny kanalizace z obcí Lipůvka, Šlapanice, Podolí atd., od nichž bylo r.2005 převzato 660 tis.m3 odpadních vod.
Čištění odpadních vod - Čistírna odpadních vod Brno - Modřice, byla postavena 1961 jako dvoustupňová čistírna s anaerobní stabilizací kalu. V r.2005 bylo v ČOV Brno Modřice vyčištěno 36 609 580 m3 odpadních vod.
Kvalita vody v tocích Svratka a Svitava - zvýšené koncentrace fosforu a amonných látek,také zatížení organickým znečištěním. Vysoký obsah živin způsobuje rozvoj řas, sinic a vyšších rostlin,což má za následek výskyt tzv.vodního květu.
3.EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ A PODZEMNÍ VODY
V průmyslových areálech je ve významném množství nakládáno s látkami, které mohou být potencionálními znečišťovateli horninového prostředí nebo podzemních vod. Dalšími takovými místy jsou skládky nebo oblasti, kde probíhají sanační práce, tj.čerpání podzemních znečištěných vod, půdního vzduchu, sběr volné fáze ropných látek z hladiny podzemní vody.
Chráněná ložisková území, ložiska, dobývací prostory - ložiska musí být účelně vytěžena (příslušný úřad - Báňský úřad), což má spojitost s povolováním staveb v CHLÚ. Území dobývacích porostů je většinou průmyslově využíváno a postupně rekultivováno.
4.HLUK
Dominantním zdrojem hluku je pozemní silniční doprava.

Žádné komentáře:

Okomentovat