Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Reliéf

1) Typy skupiny A – hlavní role činitelů aktivních morfostruktur
Na území Jihomoravského kraje jsou čtyři rámcové aktivní morfostruktury: České vysočiny konsolidovaný variským vrásněním, příkrovové vrásnozlomové struktury Vnějších Západních Karpat, Vněkarpatské sníženiny jako karpatská čelní hlubina a Dolnomoravský úval jako výběžek Vídeňské pánve.
2) Typy skupiny B – hlavní role činitelů pasivních morfostruktur
Specifické vlastnosti hornin jsou někdy vyvinuty tak, že se mohou stát dominantním reliéfotvorným prvkem krajiny. Příznačné jsou zejména krasové oblasti. Dále jde o území, ve kterých došlo k vypreparování geomorfologicky odolnějších hornin z měkčích obalů.

3) Typy skupiny C – hlavní role činitelů morfoskulptury
Morfoskulptura, tj. soubor erozně denudačních a akumulačních povrchových tvarů vzniklých exogenními pochody, má funkci krajinně dominantního reliéfotvorného prvku všude tam, kde se bezprostředně neprojevuje ani aktivní, ani pasivní morfostruktura, tedy na většině území jižní Moravy. Z erozně denudačních tvarů jsou nejvíce rozšířeny zarovnané povrchy a silné fluviálně erozní rozčlenění reliéfu. V úvalových a nížinných oblastech převládají akumulační tvary (říční terasy, roviny údolních niv, sprašový pokryv, váté písky).
4) Smíšené typy

Závěr

Povrch Jihomoravského kraje je pestrý a rozmanitý. V reliéfu krajin jsou tu s hlavní výjimkou glaciální formace zastoupeny prakticky všechny typy vyskytující se na Moravě a ve Slezsku a většina z těch, které se projevují na území České republiky.

Žádné komentáře:

Okomentovat