Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Průmysl – vliv na životní prostředí

Průmyslová výroba
V Jihomoravském kraji v prvním pololetí roku 2007 sídlilo celkem 277 průmyslových podniků se 100 a více zaměstnanci. Téměř 95 % podniků působilo ve zpracovatelského průmyslu.

Ovzduší
V porovnání s předchozími roky dochází k postupnému snižování emisí u oxidů dusíku a oxidu uhelnatého, jakožto i k mírnému nárůstu celkových emisí u tuhých znečišťujících látek a oxidů síry. Současně se výrazně projevuje sekundární prašnost způsobená uvolňováním prachových částic ze zemědělských ploch.

Voda
Jakost podzemních vod
Ve státní síti jakosti podzemních vod bylo v tomto kraji v roce 2005 sledováno 42 objektů podzemních vod, na kterých bylo odebráno celkem 84 vzorků. Voda se kontroluje na koncentraci amonných iontů, dusitanů, chloridů. bor, cis-1,2-dichlorethenu a tretrachlorethenu.

Jakost povrchových vod
Nejznečištěnějšími řekami jsou jednoznačně Trkmanka a Litava, jen o málo lépe byla hodnocena Kyjovka. Na opačné straně hodnocení leží většina profilů na Dyji a hraniční profil Morava - Hohenau.

Příroda
Na území Jihomoravského kraje se v rámci soustavy NATURA 2000 vyskytuje 185 lokalit, které byly zařazeny do národního seznamu evropsky významných lokalit.

Lesy
Ke specifickým problémům v ochraně lesa na území Jihomoravského kraje patří především škody způsobené drobnými hlodavci na mladých lesních kulturách a škody způsobené listožravým hmyzem.
Prioritní problémy v ochraně životního prostředí

Emise z dopravy
Stav ovzduší ve městech je jednoznačně nejvíce ovlivněn emisemi z dopravy, zejména emisemi NO. Emise v této oblasti mají stoupající tendenci.

Další znečištění ovzduší
Na území okresů Břeclav a Znojmo jsou zvýšené emise NH3 vzhledem k intenzivní zemědělské výrobě, emisní strop však není dosahován. Velké zemědělské zdroje budou řešeny v rámci procesu integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) a lze předpokládat i tendenci k poklesu v oblasti emisí NH3. Zemědělská výroba je také sekundárním zdrojem zvýšených emisí TZL, a to v důsledku sprašování orných ploch. Na emisích TZL, CO a SO2 se významně podílejí malé domovní kotle, ve kterých obyvatelé (zejména na venkově) spalují vzhledem k cenám plynu i méněhodnotné tuhé palivo.

Ochrana vod
Prioritním problémem na úseku ochrany vod je zajištění čištění odpadních vod ze zdrojů znečištění nad 2 000 ekvivalentních obyvatel, v souladu se směrnicemi EU.


Článek podporuje:
ohebné kloubové plastové hadice
vrtačka, zakružovačka, soustruh
zdvihací zařízení, vázací technika, školení jeřábníků, vazačů břemen

Žádné komentáře:

Okomentovat