Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rostliny

Brno leží na hranici termofytika, což je nejnižší poloha s teplomilnou květenou a mezofytika, což jsou střední polohy. Proto zde najdeme velké množství nejrůznějších biotopů: lužní lesy (Černovický hájek), vlhké kosené louky (Augšperský potok), suché stepní trávníky a skalní stepi (Stránská skála), lesostepi (Velká Klajdovka), rozvolněné teplomilné doubravy (Kůlny), dubové a dubohabrové lesy (Bosonožský hájek) a dokonce i bučiny (Jelení žlíbek), které náleží spíše do podhorských a horských poloh.
V okolí Brna se nachází Českomoravská vysočina, Boskovická brázda, Brněnský masív, Moravský kras a Drahanskou vrchovinou, s velkým výskytem zajímavých a charakteristických rostlin.
Přirozený rostlinný porost v krajině je výsledkem dlouhodobého působení mnoha faktorů. Rostlinné společenstvo stabilně a růstově nejvitálnější má ve svém vzhledu a struktuře zachyceny tisícileté vývojové vlivy, dlouhodobé vlivy klimatické, geologické podloží, typy a druhy půd a hydrologický režim oblasti. Nacházíme zde často plevele a rostliny pěstované pro okrasu,které často zplaňují,drasticky se šíří a vytlačují původní květenu. Vyskytují se zde rostliny ohrožené i chráněné např. hořec křižatý, střevíček pantoflíček, prstnatec bezový, stavač kukačka, jazýček jadranský nebo smrkovník plazivý.
Na příhodných místech zdobí lesní porost i bezesporu nejkrásnější květy mezi našimi orchideji a možná rostlinami vůbec, patřící střevíčníku pantoflíčku. Největší botanickou pozoruhodností je výskyt sklenobýlu bezlistého, který se kromě Brna vyskytuje možná ještě na jedné lokalitě v Bílých Karpatech a na Drahanské vrchovině.
Zajímavá místa v okolí Brna:
Hády u Brna
Většina území Hádů je lesnatá. Nejrozšířenějším lesním typem jsou dubohabřiny. Stromové patro tvoří především dub zimní , habr obecný ,hojné jsou také javor babyka,jasan ztepilý. Z keřů se vyskytuje ptačí zob obecný , brsleny evropský a bradavičnatý, svída krvavá, zimolez pýřitý a řada dalších. Vegetace jižních svahů Hádů je výrazně odlišná od vegetace lesní.Vyvinula se zde mozaika rostlinných společenstev, v níž se porosty stepního chrakteru střídají s křovinami a vtroušenými stromy. Vhodná místa pro svou existenci zde nalezly především světlomilné a teplomilné druhy.
Botanická zahrada

Žádné komentáře:

Okomentovat