Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

8) Vývoj mezinárodního měnového systému

Vývoj mezinárodního měnového systému

po 1. světové válce - inflace, revoluce a velká deprese
po 2. světové válce - založení trvalých institucí, s jejichž pomocí se mohla světová ekonomika rychle zotavit
4 nejznámější fungují dosud: GATT (Všeobecná dohoda o clech a obchodu), brettowoodský systém měnových kursů, Mezinárodní měnový fond a Světová banka.
MMF, BSMK, SB založeny 1944 v USA
konference v Bretton Woods vytvořila rámec pro řízení měnových kursů (brettonwoodský systém), byly odstraněny chyby dřívějšího zlatého standardu
zlato bylo postaveno do pozice duáálního vládce s dolarem
brettonwoodskému systému se podařilo udržet stabilitu m. kursů po většinu času v 1946-1971
během 30 let po 2. sv. válce světová ekonomika vzkvétala
1971 světová ekonomika ve vážných potížích - ukončena brettonwoodská éra, svět se přesunul do moderní epochy řízených přužných měnových kursů

v dnešní době málo zemí připouští, aby jejich měna volně plula
většinou se používají řezené, ale pružné měnové kursy
ex. politika pružných kursů v rámci cílových zón (individuálně nebo kolektivně stanoví široká pásma, ve kterýchmohou měny kolísat, a intervenují, aby udržely kursy v jejich rozmezí)
klouzavě zavěšený či posuvně zavěšený kurs - zvláště malé země
měnový blok - sdružení zemí, aby vzájemně stabilizovaly měnové kursy

Mezinárodní měnový fond
spravuje mezinárodní měnový systém a působí jako centrální banka centrálních bank
členské země přispívají tím, že půjčují své měny, IMF pak půjčuje tyto fondy, aby pomohl zemím, které mají problémy s platební bilancí
je-li plán IMF úspěšný, platební bilance dané země se brzy zotaví a země znovu obnoví svůj ekonomický růst

Světová banka
banku financují věřitelské země podle svého ekonomického významu
banka může ze svého kapitálu poskytovat mezinárodní půjčky zemím, které předloží hospodářsky rozumné projekty, ale nemohou získat soukromé půjčky s nízkými úrkovými sazbami
rozšiřují se tak toky statků a služeb z rozvinutých států do rozvojových zemí

Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT)
v její zakládací listině je zakotveno zvyšování životní úrovně prostřednictvím „podstatného snižování cel a jiných překážek obchodu a odstranění diskriminačních opatření v mezinárodním obchodě“.
země by měly usilovat o snížení překážek obchodu
žádná z bariér obchodu by neměla být diskriminační
když už země zvýší svá cla nad dohodnutou úroveň, má povinnost nahradit svým obchodním partnerům způsobenou ekonomickou újmu
obchodní konflikty by se měly řešit konzultacemi a arbitrážním řízením
nové kolo jednání má kromě tradičního záměru snížit i kvóty a celní bariéry - snížit bariéry obchodu ve službách a v dalších „neviditelných“ položkách (jde o otevření finančních trhů, ochrana duševních vlastnických práv a odstranění překážek investicím).

Vnější měnová politika
vnější ekonomická rovnováha může být interpretována různě (např. jako vyrovnaná platební bilance - nulové slado vybraných položek; kompenzace přebytkových a deficitních sald jednotlivých položek pl. bilance ap.).

Vyrovnaný běžný účet platební bilance - jde vlastně o vyrovnaný čistý export
příčinou nerovnováhy může být:
- nesoulad mezi vytvořeným produktem (Y) a celkovými domácími výdaji (C+I+G): X - M = Y - (C + I + G),
- nesoulad mezi vytvořenými úsporami osobními a podnikovými a čistými daněmi na jedné straně a domácími nespotřebními výdaji, tj. soukromými investičními výdaji a vládními nákupy na straně druhé: X - M = (S + NT) - (I + G).
p ř e b y t e k = vytvořený produkt je vyšší než celkové domácí výdaje a současně jsou uvedené úspory a čisté daně vyšší než domácí nespotřební výdaje

Vyrovnaná platební bilance - bere v úvahu nejen vývoj NX (resp. běžného účtu p.b.), ale i vývoj mezinárodního pohybu kapitálu, tedy i kapitálový účet platební bilance
Této vnější e. rovnováhy může být dosaženo:
- současně vyrovnaným běžným i kapitálovým účtem platební bilance,
- nebo vzájemným kompenzováním salda běžného a kapitálového účtu p. b.:
při přebytku musí současně dojít k čistému odlivu kapitálu
při pasivu běžného účtu musí současně dojít k čistému přílivu kapitálu

Mechanismus vnější rovnováhy
= způsob, jakým se vnější ekonomická rovnováha udržuje, je vždy podmíněn režimem měnových kursů v dané ekonomice.
Vnější ekonomická rovnováha jako vyrovnaný čistý export v podmínkách fixních měnových kursů může být udržována automaticky nebo může být výsledkem regulační makroekonomické politiky.
Automaticky = monetární přístup k platební bilanci (přesněji k čistému exportu); jde o cenový mechanismus - k udržení vnější ekonomické rovnováhy došlo v důsledku přizpůsobení cen (poklesu cenové hladiny). Tento způsob využívá IMF při zvorbě návrhů přizpůsobovacích programů národním autoritám.
Makroekonomická regulace - automatika je spojena s nežádoucí recesí a cyklickou nezaměstnaností. Regulace spočítá v:
- přímém usměrnění NX v podobě podpory exportu a omezení Importu (subvence ap.),
- opatřeních k přesměrování výdajů z dovážené na domácí produkci,
- ve stimulaci NX znehodnocením kursu domácí měny - může však dojít k růstu domácích cen a tím i k oslabení přizpůsobovacíhomechanismu
V podmínkách pohyblivých měnových kursů - kursový mechanismus. Značná nespolehlivost tohoto mechanismu - omezená citlivost kursu na stav běžného účtu platební bilance. Může být doprovázen makroekonomickou regulací (cla apod. nebo usměrňování agregátní poptávky).

Žádné komentáře:

Okomentovat