Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

11. Přednáška - Teorie firmy

Teorie firmy

Uvažujeme maximalizaci zisku MR = MC (také podmínka minimalizace ztráty)

Tπ = TR – TC
Aπ = Tπ/Q = P – AC
Mπ = dTπ/dQ = MR – MC

Tπ max Mπ = 0


Dokonalá konkurence

Předpoklady:
- velký počet malých firem (prodávajících)
- velký počet kupujících konkurence na obou stranách
- homogenní produkt – spotřebitel nemůže diferencovat mezi produkty jednotlivých firem. Jako kupující nepoznáme, která firma produkt vyrobila. Jsou stejné technické parametry, stejné služby spojené s prodejem)
- firmy jsou cenový příjemci – firmy jsou malé, kdyby snížily cenu, nebyly by schopny uspokojit rostoucí poptávku po jejich výrobcích, která by jim vzrostla, kdyby cenu snížily
- volný vstup a výstup do odvětví
- žádné vládní regulace a intervence
- dokonalá mobilita výrobních faktorů
- dokonalá informovanost

Nejslabším místem je, že tyto podmínky nejdou dosáhnout. V praxi velice vzácné.


Rovnováha firmy v krátkém období

Musí být splněny podmínky:
- MR = MC
- Sklon MC > sklon MR


- poptávková křivka firmy je horizontální a rovná se P a MR
- maximalizace zisku v bodě (e)

P>SAC ekonomický zisk
P= STC (TFC + TVC)
V krátkém období TFC nebereme v úvahu, firma musí platit účty, i když nevyrábí TR>TVC ATR = P*Q / Q ATR = P

P>= AVC nejnižší cena může být na úrovni minima AVC MR = P = min AVC = MC BOD UZAVŘENÍ FIRMY

Křivka MC je křivka nabídky firmy od bodu uzavření firmy. Součtem těchto krátkodobých křivek firem dostaneme křivku nabídky celého odvětví v krátkém období.


Dlouhé období – křivka nabídky

LIS – long industry supply
Její tvar závisí na tom, jak se vyvíjí náklady odvětví, jejich náklady jsou určeny cenami VF. Může mít 3 tvary:
1. křivka je horizontální, když půjde o odvětví s konstantními náklady. S růstem odvětví se nemění ceny VF
2. rostoucí tvar odvětví s rostoucími náklady
3. klesající tvar odvětví s klesajícími náklady (vznikají externí úspory z rozsahu)


Dlouhodobá rovnováha

- většina firem v krátkém období dosahuje ek. Zisku
- zisk v odvětví přitáhne nové firmy, zvětšování kapacit
- růst počtu firem růst nabídky odvětví z S do S1 nová cena P1 P1 = LMC = LAC bod dlouhodobé rovnováhy
Bod rovnováhy v minimu LAC
Firmy jsou v dlouhodobé rovnováze, když můžou přizpůsobit výrobní zařízení tak, aby produkovali při minimálních LAC


Monopol

- jediný prodávající
- produkt bez blízkých substitutů (křížová cenová elasticita je velmi nízká)
- periferní konkurence
- bariéry vstupu

Příčiny existence monopolu:
1. vlastnictví strategických zdrojů surovin nebo výrobních technologií
2. patenty a licence (i vládní licence)
3. bariéry bránící vstupu zahraniční konkurenci
4. velikost trhu, který neumožňuje více než jedno výrobní zařízení optimální velikosti přirozený monopol
5. politiky stranící vstupu nových firem (cenová politika či jiné politiky, např. používání reklamy, která zvyšuje náklady)
6. cenové bariéry – politika nízkých cen

MR < P nové zákazníky získá pouze snížením P u všech výrobků, proto

MR = P * (1 + 1/ε) ε cenová elasticita poptávky (vždy záporné znaménko!!!!!!)

Cílem je maximalizace zisku MR = MC (v krátkém období)
Není žádná nabídková křivka.

Žádné komentáře:

Okomentovat