Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

6. Versuchen Sie den Begriff juristische Person zu erklären.

Das Unternehmen handelt gegenüber Dritten unter seiner Firma und kann Rechte und Pflichte annehmen. Die juristische Person entsteht am Tage der Eintragung in das Handelsregister. Der Antrag auf Eintragung mub innerhalb von 90 Tagen ab der Gründung der Gesellschaft gestellt werden.

7. Beschreiben Sie den Aufbau einer AG.

viz schéma

Nejvyšším orgánem je valná hromada. Při konání ustavující valné hromady musí být splaceno nejméně 30 % základního jmění. Ustavující valná hromada rozhodne o založení společnosti (vzniká zápisem do obchodního rejstříku) a další valné hromady schvalují změny stanov, volí orgány společnosti, schvalují účetní závěrku a rozdělení zisku.

Orgánem společnosti je dále představenstvo jako výkonný orgán, který řídí společnost v období mezi valnými hromadami, vede účetnictví, předkládá účetní závěrku a navrhuje rozdělení zisku.

Dozorčí rada dohlíží na podnikatelskou činnost společnosti, je oprávněna nahlížet do dokladů, kontroluje účetnictví, zkoumá účetní závěrku, je nejvyšším kontrolním orgánem.

O likvidaci společnosti rozhoduje vlaná hromada, společnost je zrušena výmazem z obchodního rejstříku. Pro uspokojení věřitelů se likvidační majetek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. A. s. může vydávat i obligace, ty však nezvyšují jeji základní jmění.

Výhodou a. s. je její existence nezávisle na změnách majitelů, vlastníci rikstují pouze svůj vložený kapitál, snadněji se získává bankovní úvěr. Nevýhodou naopak je její dvojí zdanění, daní se zisk společnosti i vyplacené dividendy.

Žádné komentáře:

Okomentovat