Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Srdce( cor, cardia),Krevní oběh

- dutý sval uložený v dutině hrudní ve vazivovém vaku- osrdečníku( perikard), srdeční hrot směřuje vlevo
stavba: podélně – pravá a levá část
příčně- 4 části( savce) 2 síně( předsíně) a 2 komory( pravá a levá)
Chlopně
- mezi síněmi a komorami
dělení: cípaté chlopně: vpravo( mezi pravou síní a komorou)- trojcípá;
vlevo( mezi levou síní a komorou)- dvojcípá
- cípaté chlopně přecházejí ve šlašinky,které se upínají na brdéčkové svaly ve stěnách komor
- zabraňují zpětnému toku krve
poloměsíčité chlopně- kapsovité
- nachází se mezi komorami a cévami, které z nich vycházejí( aorta, plicní tepny)

srdeční stěna- 3 vrstvy: vazivová blána( epikard)
Myokard- svalovina srdeční- vlastnosti příčně pruhovaného svalstva
- skládá se z jednojaderných, schodovitě propojených úseků tupě ukončených
šikmými spojkami (v levé komoře- silná svalovina- vypuzuje krev do
nitroblána srdeční( endokard)- vaz. blána velkého KO)

Koronární krevní oběh( věnčitý)
- síť vlásečnic, prostupují srdeční sval, zajišťují jeho výživu, okysličují, odvádí odpady
- vzniká větvením cév( vlásečnic) z aorty

Činnost srdce
- automatická a rytmická, nepřetržitě po celý život, končí smrtí(zástava srdeční činnosti)
- smrštění- systola- krev je vypuzována ze síně do komor nebo z komor do cév
- ochabnutí- diastola
3 fáze srdeční činnosti: 1. fáze- systola síní, diastola komor
2. fáze- diastola síní, systola komor
3. fáze- diastola síní, diastola komor
Řízení srdeční činnosti
- srdce má svou vlastní soustavu, která řídí jeho činnost® převodní soustava srdeční( PSS)
- shluky zvláštní svaloviny mezi myokardem( uzel síňokomorový, uzel síňový, Hissův svazek, raménka, Purkyňova vlákna)
- nervová soustava- činnost srdce obměňuje; nervová vlákna( inervují vnitřní orgány)- vegetativní vlákna
- v blízkosti PSS


Krevní cévy: tepny, žíly, vlásečnice

Tepny( arterie)- vedou krev ze srdce, rozvodné potrubí
- pevná a pružná stěna- tvořena vazivem- elastická vaz. vlákna, svalovými vlákny- hladká
- velké, střední, malé
Žíly( venae)- stěny stejné jak u tepen, ale tenké
- v žilách dolních končetin- kapsovité chlopně( umožňují stejnosměrný proud krve)
- pohybu krve napomáhá: kontrakce kosterních svalů, podtlak v dutině hrudní při vdechu, gravitace
Vlásečnice( kapiláry)- tvoří hustou síť v těle, délka do 1mm, průměr 4- 20mm( v kůži v 1mm2 – 40 kapilár)
- stěna tvořena jednou vrstvou buněk, polopropustná, výměna látek mezi krví a buňkami®
® tkáňový mok ( srdce, mozek, oko, štítná žláza- hustá kap. síť)

Velký krevní oběh( tělní)- proudí okysličená krev
- začíná v levé komoře® srdečnice( aorta)- stáčí se nalevo(levý oblouk)® větví se na 2 krkavice( vedou krev do hlavy); pažní tepny- podklíčkové( vedou krev do horních končetin); tepny dolních končetin( kyčelní)
- končí v pravé síni- horní dutou žílou( přivádí krev z hlavy a horních končetin)
- dolní dutou žílou( přivádí krev z dolních končetin)
- součástí velkého krevního oběhu jsou i dílčí oběhy- vrátnicový, ledvinový, srdeční( koronární)
Vrátnicový KO- začíná v dutině břišní, odvádí krev ze střev žilou- vrátnicí do jater( zpracování živin)®jaterní žílou se odvádí do dolní duté žíly
Ledvinový KO- v ledvinách se krev filtruje, zbavuje metabolitů, vytváří se moč

Malý krevní oběh( plicní)- mezi srdcem a plícemi
- začíná v pravé komoře® vede odkysličenou krev plicnicí do plic® okysličenou krev sbírají do 4 plicních žil
- končí v levé síni

- krev proudí po tlakovém spádu, rychlost proudění se směrem od srdce zpomaluje: aorta 40- 50cm/s
- prokrvení orgánů- mění se podle potřeb organismu kapiláry 1mm/s
Řízení KO- nadřazené centrum v mezimozku( mozková kůra nejvíce nadřazená)
- reflexně( nervovou soustavou)- po reflexním oblouku( centrum v prodloužené míše)
- látkově( hormony- hlavní produkované ledvinami: adrenalin, noradrenalin, působky)

Tepový objem- objem, který se dostává ze srdce při jednom srdečním stahu( systolou)- v klidu 60- 70ml
Minutový srdeční objem- 5 l krve( při práci, námaze až 30- 40l)
Krevní tlak- tlakový spád krve
- tlak krve na stěny cév( vzniká vypuzením krve ze srdce a odporem stěny cévy)
- v tepnách kolísá, v žílách stálý, ve vlásečnicích nízký
systola- systolický tlak- nejvyšší diastola- diastolický tlak- nizký (120/80)-měří se tonometrem
- 110-140torr - 70-90torr

Tkáňový mok- vzniká z krevní plazmy, přenáší vše potřebné do tkání, z tkání odvádí metabolity
-vzniká v tepenné části vlásečnice(TK je vyšší než osmotický tlak bílkovin krevní plazmy)-filtrace
- v žilné části kapiláry je TK nižší( osmot. tlak bílkovin zůstává stejný)® návrat tkáňového moku
do krve( resorbce)

Míza( lymfa)
- část tkáňového moku se odvádí mízními vlásečnicemi jako tvz. míza, denně se vytváří asi 3 litry
- obsahuje i velké molekuly látek, které by se nemohly vstřebat jako součást tkáňového moku do krve
- bezbarvá tekutina- složení: tkáňový mok, velké molekuly, lymfocyty( obsahuje i tuky)

Mízní oběh- z mízních vlásečnic vznikají mízovody- vlévají se do žilné krve
- součástí jsou mízní uzliny- fungují jako filtry, zachycují škodliviny, při infekcích zduřují


Choroby krve
anémie( chudokrevnost), hemofilie(chorobná krvácivost), leukémie(nadprodukce něk. typů leukocytů)
otoky( edémy)- hromadění tkáňového moku
Choroby oběh. soustavy- kornatění tepen( arterioskleróza)- ukládání látek do stěn, angina pektoris,
Infarkt- ucpání cévy, srdeční- myokardu, mozkový; ischemická srdeční choroba; hypertenzní choroba
žilné městky- varixy( křečové žíly)® záněty, až bércové vředy
Tekutiny v těle živočichů: HYDROLYMFA( u žahavců, ostnokožců)- složení podobné jako vodní prostředí
- volné buňky, ionty, bez bílkovin
živočichové s otevřenou CS: HEMOLYMFA- krvomíza( u většiny bezobratlích)
složení- OL, AL, bílkoviny, volné buňky( podobné leukocytům), barvivo( Fe, Cu-
hemocyanin) hemoglobin- kroužkovci,obratlovci
živočichové s uzavřenou CS: krev a lymfa( kroužkovci i hlavonožci)
- krev koluje v cévách; lymfa- výplň dutin

Fylogeneze cévní soustavy

Prvoci- CS chybí ; Houby- CS chybí
Žahavci- hydrolymfa- CS chybí
Ploštěnci: tělní dutina SCHIZOCOEL s lymfou
Hlísti: tělní dutina PSEUDOCOEL - vyplněna lymfou
Měkkýši: CS otevřená- krvomíza
- tepenné srdce( přechází přes něj kyslíkatá krev)
Kroužkovci: CS uzavřená- tvoří ji hřbetní céva a břišní céva, srdce chybíČlenovci: CS otevřená- hmyz- jen trubicovité srdce, cévy chybí ( u korýšů jinak

Žádné komentáře:

Okomentovat