Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Fotosyntéza

- úplný název: fotosyntetická asimilace- produkty: asimiláty
- biochemický a fotochemický děj, nejdůležitější děj pro život na Zemi
- z organické hmoty se tvoří hmota anorganická; odpad- produkt: kyslík
- světelná E se mění na E chemických vazeb
fotosyntetická rovnice: 6 CO2 + 12 H2 O ® 2830 kJ; chlorofyl ® C6 H12 O6 + 6 O2 + 6 H2O

Vyšší rostliny- probíhá v chloroplastech ; buňka zeleného listu: 20- 100 chloroplastů
- v chloroplastech: fotosyntetická barviva- pigmenty,DNA,přenašeče elektronů(feredoxin),enzymy,sacharidy,aj...
pigmenty: zelené- chlorofyl a, b- pohlcují nejúčinnější část barevného spektra- modrá a červená
karotenoidy- karoten(oranžový), xantofyl(žlutý)

chlorofyl a – absorbuje jednotku světelného záření- foton
chlorofyl b- karoten – zprostředkuje zachycení fotonu a předávání dál
past na fotony- systém uspořádání barviv v chloroplastu

chlorofyl- základ: porfinová kostra- 4 pyrolová jádra vnitřně propojena hořečnatým kationem a z vnějšku
methinovými můstky
přenašeče elektronů- redoxní systémy

2 typy procesů: primární procesy-závislé na světle(světelné E)-přeměna energie-fotofosforylace; fotolýza vody
sekundární procesy- temnostní- přeměna látek- příjem CO2 , vznik sacharidu
O2 – uvolňuje se do ovzduší, vytváří se z H2 O ; C- váže se do sacharidu

Primární procesy- světelná E se mění na E chemickou
- ukládá se do ATP (ADP® ATP)
- uskutečňuje se ve dvou fotosystémech (vyznačují a liší se přítomností druhů chlorofylu)
Fotosystém I – s chlorofylem aI = P 700( pigment)- pohlcuje fotony vlnové délky 700nm
Fotosystém II- s chlorofylem aII = P 680- pohlcuje fotony vlnové délky 680 nm
Fotofosforylace- cyklická ´ acyklická
- vzniká ATP, zachycují se dva fotony, uvolňují se 2e
cyklická- uskutečňuje se ve fotosystému I- P 700
acyklická- uskutečňuje se ve fotosystému II- P 680
Fotolýza- rozklad vody za působení světla
2H2 O ® 2OH- + 2H+ 2OH- ® 2OH + 2e- 2OH® H2 O + ½ O2

H2 O ® 2H+ + ½ O2 + 2e-

Zisk primárních procesů: ATP, reduktáza, O2

Sekundární procesy- příjem CO2
1. způsob- rostliny typu C3

Rostliny typu C3- 50% vytvořeného sacharidu(z 1/6 kyseliny) hned prodýchávají- fotorespirace

2. způsob-rostliny typu C4 (čtyřuhlíkatý meziprodukt)-menší fotorespirace,větší výnosy biomasy(zelené hmoty)

Faktory ovlivňující fotosyntézu:chloroplasty, světlo, teplota, voda, CO2(0,03%)

Dýchání- nezbytná podmínka pro život
- rostliny přijímají kyslík® CO2, H2 O
- probíhá i v noci, ve dne převládá fotosyntéza(25krát rychlejší)
RQ- respirační kvocient
E uvolněná z cukrů: RQ= 1 E z tuků: RQ= 0, 34 E z bílkovin: RQ= 0, 7- 0, 8
- nejčastěji prodýchávají cukry
4 fáze: anaerobní glykolýza
aerobní dekarboxylace
Krebsův cyklus(kys. citronové)
dýchací řetězec

dýchání se uskutečňuje v buňkách, katalyzováno enzymy dýchání
1.část- glykolýza – probíhá v cytoplazmě
zbytek- v mitochondriích

Fotosyntéza Dýchání
- spotřeba O2 + CO2 - uvolňování O2 + CO2
- průběh v místě, kde jsou chloroplasty - průběh ve všech buňkách
- probíhá pouze ve dne( 25 krát rychleji) - probíhá v noci i ve dne

Žádné komentáře:

Okomentovat