Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Podniková ekonomika a účetnictví

Rozebrání jednotlivých položek:
Pohledávky za upsaný základní kapitál -- pohledávky za společníky,
kteří dosud nesplatili celou hodnotu svého vkladu

Dlouhodobý majetek -- zahrnuje aktiva trvalejšího charakteru,
s předpokládanou dobou použitelnosti delší než 1 rok (stálá neboli
fixní aktiva)
Dlouhodobý nehmotný majetek -- software, licence, atd. s cenou vyšší
než 60 000,- Kč
Dlouhodobý hmotný majetek -- stavby, stroje, zařízení, atd. s cenou
vyšší než 40 000,- Kč
Dlouhodobý finanční majetek -- podílnické cenné papíry (akcie, zatímní
listy) ve společnostech s rozhodujícím vlivem (podíl nad 50%
základního kapitálu) a ve společnostech s podstatným vlivem (podíl nad
20% základního kapitálu), dále dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry,
jejichž doba splatnosti při vzniku účetního případu byla delší než 1
rok.

Oběžná aktiva -- jsou aktiva krátkodobého charakteru
Zásoby -- zásoby jak materiálu, tak i hotových výrobků
Dlouhodobé pohledávky -- pohledávky, jejichž splatnost při vzniku
účetního případu byla delší než 1 rok
Krátkodobé pohledávky -- pohledávky, jejichž splatnost při vzniku
účetního případu byla do 1 roku
Krátkodobý finanční majetek -- peníze v pokladně, peníze na běžném účtu
v bance, majetkové cenné papíru představující podíl na základním
kapitálu do 20%, dluhové cenné papíry, jejichž splatnost byla při
vzniku účetního případu do 1 roku (pokladniční poukázky, směnky)

Žádné komentáře:

Okomentovat