Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Podniková ekonomika a účetnictví

Vlastní kapitál -- představuje vlastní zdroje financování majetku
Podnikatele

Základní kapitál - představuje souhrn vkladů společníků do
společnosti.
Kapitálové fondy -- do této kategorie se účtují dary, nevratné dotace,
a také emisní ažio z emitovaných akcií
Fondy ze zisku -- naplňují se ze zisku společnosti. Povinným fondem ze
zisku je rezervní fond.
Výsledek hospodaření minulých let -- do této kategorie se rozhodnutím
valné hromady převádí výsledek hospodaření účetního období (kladný
výsl. hosp. = zisk; záporný výsl. hosp. = ztráta)

Cizí zdroje -- zdroje financování majetku podnikatele, Které bude muset
vracet, případně uhradit v budoucnu
Rezervy -- rezervy vytvořené např. na špatné úvěry
Dlouhodobé závazky -- jde o závazky, jejichž splatnost byla při vzniku
účetního případu delší než jeden rok
Krátkodobé závazky -- jde o závazky, jejichž splatnost nebyla při
vzniku účetního případu delší než jeden rok
Bankovní úvěry a výpomoci -- jde o závazky vůči bankám, které se dále
dělí na dlouhodobé a krátkodobé

Součet všech aktiv (aktiva celkem) se musí rovnat součtu všech pasiv
(pasiva celkem).

Žádné komentáře:

Okomentovat