Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Platební bilance země

Na kapitálovém účtu se zachycují především převody kapitálového
charakteru (související např. s migrací obyvatelstva, promíjením
dluhů) a převody nehmotných práv (patenty, licence, autorská práva).
Na finančním účtu se zachycují přímé investice, portfóliové
investice a ostatní investice. Za přímé investice plynoucí do České
republiky se považují vklady zahraničních subjektů do základního
kapitálu českých společností dosahujícího nejméně 10% tohoto
základního kapitálu5 (obdobně vklady českých subjektů do základního
kapitálu zahraničních společností). Portfóliové investice jsou
investice zahraničních subjektů do českých cenných papírů (a naopak),
mimo těch, které spadají do přímých investic. Půjde především o
investice do akcií (pod 10% ZK), do podílových listů, do dluhopisů.
Ostatní investice jsou zejména půjčky a úvěry do a ze zahraničí.

Žádné komentáře:

Okomentovat