Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4. ČINNOSTI PODNIKU

ČINNOSTI PODNIKU

= řetězec, komplex činností, např. výrobní, nákupní, finanční, odbytová, investiční, výzkum + vývoj …;

Složitá otázka je určení nejdůležitější ( nejproblémovější) z těchto činností; dříve tak byla označována činnost výrobní, dnes jsou výrobní problémy snadno řešitelné; nový – aktuální problém = jak prodat to, co bylo vyrobeno (větší konkurence, nasycenost trhu …); dále financování, finanční řízení podniku – bez finančních prostředků nelze provozovat žádnou z podnikových činností (finance = východisko).

Finanční činnost - hlavní úkoly:
1. rozhodovat o způsobech financování podniku z hlediska:
a) struktury zdrojů = jakou část prostředků získáme odkud = z vlastních, cizích zdrojů, samofinancováním…
b) faktoru času = krátkodobé X dlouhodobé zdroje; dlouhodobá potřeba použití kapitálu má být v souladu s disponibilitou

2. pravidla a zásady používané při financování
3. rozhodovat na co zdroje budou použity (běžné financování, investice do technologie…)
4. podklady pro rozdělování zisku (dividendová politika)
5. analýza činností s finančním vyjádřením, kontrola, řízení finančních činností
6. hodnocení řízení likvidity podniku


AD 1. Rozhodování z hlediska struktury


V ČR je nadměrně zastoupen cizí kapitál – bankovní úvěry (důsl. nepříliš vydařené privatizace).
Obligace = zdroje cizího kapitálu pocházející z kapitálového trhu (je však nízké % podniků, které vstupují na kapitálový trh pro uspokojení – nedostatečné fungování kapit. trhu); obligace nezakládá nárok na spoluúčasti v řízení, ale garantuje finanční nárok.
Rizikový a rozvojový kapitál: podnik se v problémech (= banka mu nepůjčí, nesmí emitovat akcie… a potřebuje prostředky) obrátí na fondy rizikového kapitálu, kterým předloží projekt (výnosnost takového projektu musí být větší než 25%), společnost rizikového kapitálu potom skoupí akce podniku a sama emituje obligace na kapitálovém trhu a financuje asanaci podniku; velmi malé % podílu na HNP, nízká očekávání.
Samofinancování: není ve vztahu s odpisy. Využití zisku:
- otevřené samofinancování = sestavení základního rozpočtu, čistého zisku se dá použít k financování investiční činnosti apod.,
- tiché (skryté samofinancování) = účetní předpisy připouštějí možnost vytvoření rezerv a opravných položek, ale odhad jejich výše nelze jednoznačně stanovit; částka kterou tyto rezervy vytvoříme, je zahrnuta do nákladů resp. daňových odpisů a tak sníží daňový základ a tím daň - podnik získá k dispozici více prostředků.
Výhody X nevýhody:
☺ více prostředků k dispozici, než je nezbytně nutné = snázeji se překonávají různé problémy, není nutné neustále jednat s bankou o krátkodobých překlenovacích úvěrech = jednodušší hospodaření pro management
- vytvořené rezervní fondy snižují zisk – použití více vlastních prostředků a méně cizích – zbavujeme se „daňové páky“
- zbavujeme se možnosti použití prostředků, které jsme dali do rezerv někde jinde, např. v investicích.


AD2 Pravidla financování
např. preference většího výnosu před menším, menší riziko před větším (viz učebnice ). Asi budeme muset vymyslet kompromis, že ano – složité a náročné rozhodování…
Základní – výchozí pravidla financování:
1. pravidlo vertikální kapitálové struktury (= v rámci sestavení zakladatelského rozpočtu = výše vlastního a cizího kapitálu:
VK / CK = 1:1 (ne staveb., banky)
2. pravidlo horizontální kapitálové struktury:
- zlaté pravidlo financování = musí existovat shoda mezi disponibilitou a vázaností kapitálu; dlouhodobě vázané prostředky profinancovat z dlouhodobých zdrojů, ani to negarantuje nulové problémy s likviditou, záleží na odpisech:
= záruka likvidity jen - odpisy - splátky úvěrů
- investiční majetek z VK (= pouze ze samofinancování – vlastní kapitál)
- dlouhodobý majetek (tj. včetně tzv. vázaného oběžného majetku) z dlouhodobého kapitálu
Běžné financování: oběžný majetek závisí na - době obratu zásob
- době inkasa
- době odhadu plateb
Vázanost = rozdělení oběžného majetku na trvale (trv) a sezónně (= výkyvy) (sv) vázaný: způsoby financování: a) umírněný: tv. – dlouhodobý úvěr; sv. – krátkodobý úvěr (tento
způsob je jediný v souladu se zlatým pravidlem financování)
b) agresivní: jen krátkodobý úvěr
c) konzervativní: i část sv. financována dlouhodobým úvěrem +
zbytek krytí z vlastních zdrojů


AD6. Analýza, kontrola, hodnocení likvidity podniku
UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY

1. Ukazatel likvidity = schopnost úhrady závazků
- běžná likvidita = oběžný majetek (aktiva) .
krátkodobé závazky (pasiva)
- do aktiv patří: zásoby; peníze; cenné papíry do 1 roku; pohledávky
- do pasiv patří: dluhy dodavatelům; splatné směnky; odložené mzdy; daně
- zjišťujeme dostatek/nedostatek prostředků na běžně splatné závazky (= splatné z aktiv); výsledek v průměru 2,5 = 2,5x by měla hodnota majetku překračovat závazky; ani příliš vysoká likvidita není vhodná; tento ukazatel je orientační

- rychlá likvidita = oběžný majetek – zásoby (- nedobytné pohledávky) (výsl. = 1)
krátkodobé závazky (pasiva)

2. Ukazatele aktivity = schopnost využívat zdroje (= jak)
- obrat zásob = tržby (T) / zásoby
(jaká je tendence - průměr oboru = hledisko posuzování výsledku)

- průměrná doba inkasa = pohledávky / T:360 (prům. doba čekání na zaplacení)

- obrat fixních aktiv (A) = T / fixní A (zůst. cena) (využití kapacit, vliv odpisů)

- obrat celkových aktiv = T / A (v ČR velmi nízký a pomalý = nevyužité kapacity)


3. Ukazatele zadluženosti = jak podnik využívá cizí kapitál
- zadluženost = dluh / A (věřitelé – minim.; vlastníci – optim. = daňová páka)

- krytí úroků = Z (před úroky a zdanění) / úroky (jaký vliv daní)
- problém vysoké zadluženosti = zda podnik vyprodukuje čistý zisk ze kterého je chopen splácet alespoň úroky


4. Ukazatele výnosnosti (rentability) = ziskovosti
- rentabilita tržeb = ČZ / T

- výnosnost celkových aktiv = ČZ / A
(ROA – Return on Total Assets)

- výnosnost vlastního jmění (kapitálu) = ČZ / vlastní jmění (E)
(ROE – Return on Common Equity)


5. Ukazatele tržní hodnoty = jak trh (burza) hodnotí minulost a perspektivu podniku
- kurs akcie = tržní cena akcie / nominální hodnota akcie
(u většiny českých podniků pod 1)

- návratnost kapitálu = tržní cena akcie / výnosnost 1 akcie

- dividendy na 1 akcii = celkové dividendy / počet akcií

Žádné komentáře:

Okomentovat