Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3. b) MOŽNOSTI SPOLUFINANCOVÁNÍ PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT

A) Základní identifikace
- identifikace OP a výzvy
o číslo a název OP, priority a opatření dle programových dokumentů
- základní identifikace projektu
o název, časové rozmezí, místo realizace, dosah (specifick potřeby regionu) a cíle – měřitelné (globální a specifické)
- základní identifikace žadatele
o název, IČ, právní forma, adresy, kontaktní osoba, apod.
- partneři žadatele a přispívající organizace
o název, IČ, právní forma, adresy, předchozí spolupráce, zkušenosti a projekty

B) Popis projektu
- zdůvodnění a vazby
o zdůvodnění potřeby realizace (analýza potřeb, míra nezam.) – SWOT
o vazba projektu na příslušné opatření programu
o vazba projektu na jiné programy financování ze SF EU
- zaměření projektu a cílové skupiny
o cíle projektu (podpora zaměstnanosti, vzdělávání, tvorba partnerství, sociální oblast)
o specifikace sílových skupin a jejich výběru (nezaměstnaní, ohrožené skupiny na trhu práce zájemci o zahájení podnikání)
- popis činností
o popis činností (vytváření a udržení pracovních míst, rekvalifikační kurzy, poradenství, motivační aktivity, info o zprostředkující oblasti prac. uplatnění,…)
o dobrovolná opatření
o popis metod realizace a zdůvodnění výběru
- harmonogram realizace
o chronologické uspořádání činností v rámci měsíců
- rozpočet projektu
o uznatelné ná (oddělovat od neuznatelných ná !)
- zdroje financování
o příspěvek společností (SF)
o národní fin. (státní rozp. krajské rozpočty)
o soukromé fin. (partner)
o vlastní zdroje
- očekávané výsledky
o jak se zlepší postavení cílových skupin
o ukazatele projektu a kvalifikované cílové hodnoty
- horizontální témata !!
o vliv na rovné příležitosti
o vliv na živ. prostředí (udržitelný rozvoj)
o info. spol.
o místní iniciativy (spolurpáce organizací v regionu)
- inovativní přístup
o nové nástroje a formy práce
- multiplikační efekty
o případné navazující aktivity, projekty
- udržitelnost
o jak budou aktivity pokračovat po skončení podpory
- přidaná hodnota projektu
o co nového umožní podpora realizovat
- publicita a info o projektu
o konkrétní opatření pro zajištění publicity a jakým způsobem budou realizovány
- možná rizika pro realizaci
- veřejná podpora
- veřejné zakázky
o výběrová řízení

C) Charakteristika žadatele a partnerů
- charakteristika žadatele
o lidské zdroje org.
o zkušenosti s řízením projektů
- zapojení partnerů
o podíl a popis pro realizace projektu
o podíl a popis pro přípravu projektu
- složení realizačního týmu
o počet podílejících se osob a jejich zapojení
- další žádosti o podporu z veřejných zdrojů

D) Přílohy
- ověřená kopie dokladu o právním statutu žadatele
- přehled ekonomické a fin. situace
- potvrzení příspěvatele v případě spolufinancování
- prohlášení o partnerství
- souhlas místního voleného orgánu s projektem v případě, že žadatelem je orgán regionální nebo místní samosprávy
- prohlášení žadatele (včetně bezdlužnosti daní, s. z. p.)

Principy strukturální politiky
- doplňkovosti (adicionality)
- partnerství
- programování – projekt musí být v souladu s………
- koncentrace – zaměření na důležité věci
- monitorování a vyhodnocení – před začátkem, během realizace, po realizaci, a dopady

Iniciativy EU
INTERREG – podpora přeshraniční spolupráce
EQUAL – podpora rovných příležitostí na trhu práce
URBAN – podpora udržitelného rozvoje měst
LEADER – podpora rozvoje venkova

Možné způsoby spolufinancování projektů ze státních zdrojů a z EU
Program Státní zdroje EU
1. Hospodářský Programy podpory MSP (MPO, ČMZRB, a. s.) Fond pro úsporu
Programy průmyslového výzkumu a vývoje (MPO) energií
Podpora rozvoje průmyslových zón (Czechinvest) JOP
Systém invenčních pobídek v ČR Rámový program
Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů mezinárodní spolu-
práce ve vědě a technologickém vývoji
Regionální rozvojový fond
2. Zemědělství Program obnovy venkova (MMR) ERDF
a venkov Podpůrné programy Mze EAGGF
3. Lidský Aktivní politika zaměstnanosti (MPSV)
potenciál Programy na podporu bydlení (MMR)
4. Doprava a Státní fond dopr. infrastruktury ERDF
technická in-
frastruktura Výstavba a obnova ČOV, kanalizací, vodovodů a úpraven vod (MZe) Kohezní fond
Program na podporu rozvoje municipální infrastruktury
5. Životní pros-
tředí a ochra- Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie Fond čistoty ovzduší v příhraničních regio-
na přírody a SFŽP ČR nech s Německem
krajiny podpory MŽP a MZe ERDF
Kohezní fond
6. Cestovní ruch a lázeňství Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů (MMR) ERDF
Státní program podpory rozvoje cest. ruchu (MMR)
Podpora rozvoje turistických regionů (ČCCR)
Poskytování příspěvků na zachování a obnovu kulturních památek (MK)
7.Vnější vztahy Česko-německý fond budoucnosti ERDF

Žádné komentáře:

Okomentovat