Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. HOSPODAŘENÍ SE SUROVINAMI A MATERIÁLEM, NÁKLADY

HOSPODAŘENÍ SE SUROVINAMI A MATERIÁLEM, NÁKLADY

- souvisí s kvalitou hospodaření (s výší nákladů)

Členění materiálu
- a) materiál základní – tvoří podstatu výrobku
- b) pomocný materiál – zabezpečuje průběh výrobního procesu (oleje, mazadla, lepidla,…)

Ukazatel (koeficient) nákladovosti
Kn = N / V
N = ná na výkony
V = výkony podniku

Efektivnost podniku
- jak posuzujeme afektivnost
- kdo je spotřebitelem
- efektivnost
o z hlediska účelovosti (kdo je spotřebitel)
o z hlediska hospodárnosti (vstup -> výstup)
- hospodárnost
o 2 formy
úspornostní – minimalizace věcných činitelů
účinnostní – pro daný rozsah hledám max. efekt
- ekonomická efektivnost
o E = output / input
output – efekt, užitek, užiteč. efekt, výsl.
input – vynaložené ná

Funkce nákladů
- eko praxe rozlišuje 2 skupiny ná
o vlastní ná výroby (služby)
o celkové ná hosp. celku (firmy)
- zákl. funkce vlast. ná
o evidenční (struktura vlast. ná, eviduje a oceňuje ná položky)
o srovnávací – komparativní (hodnotí jednotl. kombinace užití zdrojů – porovnání inputů)
o stimulační (souvisí se systémem hmotné zainteresovanosti zaměstnanců)

Členění nákladů
- podle účelu vynaložení
o technologické
o na obsluhu a řízení výroby
o na řízení správy firmy
- podle jednotl. fází koloběhu hosp. prostředků
o ná na pořízení
o ná na výrobu
o ná na odbyt
- druhové členění ná
o pro sledování, vyhodnocování, plánování ná na výrobu v rámci podniku, závodu,…
o ná vynaložené živé práce – osobní ná (mzdy, s. z. p.,…)
o ná spotřeby hmot. prostředků (mat., suroviny, polotovary,…)
o ná opotřebení dl. maj. – odpisy
o ná za bezprostřed. peněžní úhrady (úroky)
o ná zap ráce a služby exter. subj.
- kalkulační členění výrob. ná
o zákl. metodickým prostředkem rozpočetnictví
o provádí se podle kalkul. vzorce (kalk. jed.)
o podle objemu výroby
- mění se odlišně
- fixní – vkládají se jednorázově
- variabilní
• proměnné
• proporcionální (ná - výkon)
• degresivní (ná <> výkon)
o přímé
- materiálové ná
• mat., který tvoří podstatu výr. bezprostřední spotřeba na výr.
- mzdové ná
• mzdy výr. dělníků – přímo se podílejí
- ostatní přímé ná
• používají se ve zvláštních případech
o nepřímé (režijní)
- nájem, doprava, příspěvky na soc. zab., náhrada mzdy na dov.
- režie
• a) dílenská (provozová)
• b) celopodniková (závodová)
• a) výrobní
• b) správní

Kalkulace nákladů
- zákl. kalkulace
o 2 skupiny
- vlastní ná (z hlediska struktury, období jejich vzniku)
- cenové (spojené s tvorbou ceny)
- kalkul. jsou vymezeny 3 zákl. prvky
o objem kalk. (co budu propočítávat, sledovat)
o obsah kalk. (rozsah zjišť. ná)
o forma kalk. (struktura ná položek)
- kalk. vlastních ná
o jsou využívány kalk. pro oceňování outputů
o stanovení VP ceny
o kalk. vede ke stanovení rozpočtu
o pro kontrolu a rozbor hospodárnosti výr. procesů
o členění:
- a) podle časové souvislosti
• předběžné kalk. (před výr.)
• dodatečné
- b) podle účelu
• postupné (pro jednotl. výr. fáze)
• průběžné (souhrn ná v daném čase)
- c) podle fce pořízení ná
• propočtové
o zásadní význam využití metody porovnání 2 sousedních výrobků
• plánové
o počítají se zpravidla před zahájením výroby, musí se dynamicky měnit s vnějšími vlivy
• operativní
o tech. připr. výroby – konstrukce, technologie, příprava projekt. dokum.)
• výsledná
o vyčísluje přísl. skutečné ná
o a) okamžikové
- součet všech realiz. ná kokrét. výr. k urč. datu
o b) intervalové
- skuteč. ná vynaložené za urč. období
o kalk. vzorec => VN = M (ná na mat. a polot.) + m (ná na přímé mzdy) + R (režijní ná)
o metody kalkulací VN
- jednoduché
• prostým dělením
o při hromad. výr. 1 druhu výr. + 1 technologie
• dělením s 1 řadou ekvivalentních čísel
o při výrobě několika druhů výr. ze stejné suroviny a stejná technologie (např. barva X rozměry)
• dělením se 2 < řadami ekvival. čísel
o při výrobě diferenciace více hledisek (technologie,…)
• přírážk. kalkulace
o při řešení několika druhů výr. s různou skladbou ná (musíme si určit rozvrh. základnu)
• kalk. neúplných ná
o metoda variabil. ná – přespěvku na úhrady
o vychází z analýzy var. ná
o C – (M + m Rv) = RF + z
- C = cena produktu
- z = zisk
- Rv = variabilní část režijních ná
- fázová
• součet podílu ná na postupně probíhající fáze výr.
- stupňová
• součet ná výr. procesů, které se skládají z více technol. sam. ukončených úseků (stupňů)
- zakázková
• nositelem ná je zakázka (output), skutečné ná se zpravidla zjišťují po vyhotovení outputu

Osobní ná – funkce lidského činitele ve výrobních procesu
- člověk je nositelem práce, rozhodování a ná
- člověk je:
o motivované individuum
o koaliční partner

Žádné komentáře:

Okomentovat