Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5) Funkce poptávky, křivka poptávky a determinanty poptávky. Engelova křivka

Mikroekonomie

5. Funkce poptávky, křivka poptávky a determinanty poptávky. Engelova křivka

Funkce poptávky
Poptávku po každém jednotlivém statku lze vyjádřit funkcí:
• X1 = f1 (P1, P2, … , Pn, I)
• X2 = f2 (P1, P2, … , Pn, I)
• Xn = fn (P1, P2, … , Pn, I)
Tržní poptávka je součtem individuálních poptávek:
X = X1 + X2 = DX1 (PX, PY, I1) + Dx2 (PX, PY, I2)
X = MDX (PX, PY, I1, I2)
Tržní poptávka všech spotřebitelů po i-tém statku vyjadřuje rovnice:
m
Xi = Xij = MDi (P1, … , Pn, I1, … , Im)
j=1
Příklad součtu individuálních poptávek viz. přednášky.

Křivka poptávky

Odvození křivky poptávky z PCC

Determinanty poptávky
• Důchodová elasticita poptávky – o kolik procent se změní poptávané množství statku X, když se změní důchod spotřebitele o jedno procento.
Oblouková elasticita: eID = ((X2 – X1) / (X2 + X1)) / ((I2 – I1) / (I2 + I1))
Elasticita v bodě: eID = (X / X) / (I / I) = (X / I) / (X / I)
Pro normální statky je důchodová elasticita kladná. U luxusních statků roste rychleji množství nakupovaných statků než důchodu spotřebitele (eID 1). Pro nezbytné statky je procentní změna nakupovaného množství statku nižší než procentní změna důchodu (0 eID 1).
Pro méněcenné statky je důchodová elasticita záporná.
Důchodovou elasticitu můžeme vypočítat i jako poměr mezi mezním a průměrným sklonem ke spotřebě. (Průměrný a mezní sklon ke spotřebě viz. Engelova křivka)
eID = (X / I) / (X / I) = MPCX / APCX
Součet důchodových elasticit všech spotřebovávaných statků vynásobených podílem těchto statku na důchodu spotřebitele je roven jedné (X * eIDX + Y * eIDY = 1).
• Cenová elasticita poptávky – ePD = ((X2 – X1) / (X2 + X1)) / ((PX2 – PX1) / (PX2 + PX1)). Pro cenovou elasticitu v bodě: eID = (X / X) / (PX / PX) = (X / PX) / (X / PX)
Cenová elasticita poptávky je záporná (výjimkou je Giffenův paradox, kde je cenová elasticita záporná)
Cenová elasticita poptávky je jednotková (= –1) – procentní změna množství je stejná jako procentní změna ceny – Cenová spotřební křivka (PCC) je rovnoběžná s osou x, její směrnice je rovna nule
Poptávka po statku X je neelastická ( -1) – procentní změna poptávaného množství je menší než procentní změna ceny – PCC je rostoucí, má kladnou směrnici
Poptávka po statku X je elastická ( -1) – s poklesem ceny statku X vzroste i objem výdajů na jeho nákup – PCC je klesající, má zápornou směrnici
• Křížová elasticita poptávky – eCD = (X / PY) / (X / PY)
Je-li X / PY kladné, jde o substituty a křížová elasticita je větší než nula.
Je-li X / PY záporné, jde o komplementy a křížová elasticita je menší než nula.
• Elasticita substituce vyjadřuje, jakou změnu poměru spotřeby statků Y a X vyvolá změna mezní míry substituce o jedno procento.
Pro dokonalé substituty platí, že elasticita substituce je rovna nekonečnu.
Pro dokonalé komplementy platí, že elasticita substituce je rovna nule.

Engelova křivka
Vyjadřuje závislost mezi celkovým důchodem a nakupovaným množstvím určitého statku. Na osu x naneseme jednotlivé úrovně důchodu spotřebitele a na osu y množství statku X

Odvození Engelovy křivky
• Normální statky
- nezbytný statek - nakupované množství statku roste pomaleji než důchod spotřebitele, Engelova křivka je konkávní
- luxusní statek – nakupované množství statku roste rychleji než důchod spotřebitele, Engelova křivka je konvexní
• Méněcenné statky – jejich spotřeba klesá s růstem důchodu, Engelova křivka je klesající, má zápornou směrnici.
Grafické znázornění str. 77

Engelova výdajová křivka
Jde o závislost výdajů na nákupu statku X (tedy PX * X) na důchodu spotřebitele. Linie 45° představuje situaci, kdy je celý příjem vynaložen na nákup statku X.
• Normální statky (Engelova výdajová křivka je rostoucí)
- nezbytné statky – Engelova výdajová křivka se vzdaluje od linie 45°
- luxusní statky – Engelova výdajová křivka se s růstem důchodu přibližuje linii 45°
• Méněcenné statky – Engelova výdajová křivka je klesající
Grafické znázornění str. 78

Průměrný a mezní sklon ke spotřebě
Průměrný sklon ke spotřebě (APC) – APCX = X / I
Mezní sklon ke spotřebě (MPC) - MPCX = X / I

Žádné komentáře:

Okomentovat