Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

11) Alternativní cíle firmy. Baumolův model. Charakteristika firmy jako subjektu tržní ekonomiky.

Mikroekonomie

11. Alternativní cíle firmy. Baumolův model. Charakteristika firmy jako subjektu tržní ekonomiky.

Přístupy k zisku:
1. Kompenzační a funkcionální teorie chápou zisk jako platbu podnikateli za jeho aktivitu a podstoupené riziko. Tento přístup lze aplikovat na firmy v individuálním vlastnictví a firmy spoluvlastníků.
2. Monopolní teorie chápou zisk jako výsledek nějaké výhody, výsadního postavení, tedy jako zisk monopolní.
3. Technologické a inovační teorie chápou zisk jako výsledek technických a technologických zlepšení a inovační aktivity.
Hledisko času:
Tradiční teorie je většinou statická. Podle jedno z přístupů není cílem firmy maximalizace okamžité úrovně zisku, ale maximalizace jeho toku v čase, což je možno vyjádřit jako maximalizaci současné hodnoty očekávaných zisků. Současná hodnota budoucích zisků:
n
V = (t / (1 + r)t)
t=1
t – zisk v roce t
r – je úroková míra
Teorie podle nichž je cílem firmy nikoli maximalizace zisku, ale dosažení jeho uspokojivé výše.
Teorie předpokládající jiné cíle:
• Dosažení určitého podílu na trhu
• Snaha dlouhodobě přežít
• Růst a expanze firmy

Manažerské teorie firmy
Manažerské teorie firmy: Vlastníky firmy jsou akcionáři, ale řídící funkce vykonávají placení manažeři. Obě skupiny přitom sledují své vlastní zájmy, které mohou být konfliktní.
Behavioristické teorie firmy: Cíle firmy jsou výsledkem rozhodovacích a vyjednávacích procesů mezi jednotlivci a skupinami zúčastněnými ve firmě.

Jednoduchý manažerský model
Příkladem manažerského modelu, který vychází z užitku manažerů, je model, podle něhož jsou proměnnými manažerské funkce užitku jednak zisk a jednak vedlejší výhody a příjmy manažerů. Existence vedlejších příjmů a výhod manažerů znamená snížení zisku firmy. Dosažený zisk () = zisk vykazovaný (R) + vedlejší příjmy a výhody manažerů (M)
Williamsonův model – funkce užitku má v případě Williamsova modelu tyto základní proměnné:
• Platy manažerů
• Počet a úroveň podřízených
• Rozsah prostředků, s nimiž mohou manažeři volně, samostatně nakládat
• Vedlejší příjmy a výhody manažerů

Baumolův model firmy maximalizující obrat
Cílem manažerů je maximalizace obratu firmy: TR = P * Q
Maxima obratu firma dosahuje, pokud se mezní příjmy rovnají nule a cenová elasticita poptávky se rovná – 1. Zisk nesmí klesnout pod minimální požadovaný zisk. Obr. str. 340
1. Pokud je minimální požadovaný zisk nižší než zisk maximální, je výstup firmy maximalizující obrat vyšší a cena nižší než u firmy maximalizující zisk.
2. Pokud firma nedosahuje minimálního požadovaného zisku, je výstup nižší a cena vyšší, než odpovídá maximu obratu.
Obr. str. 342
Firma maximalizující obrat vyrábí vždy větší objem produkce za nižší cenu než firma maximalizující zisk.

Další alternativní teorie firmy
Behavioristické teorie firmy
V cílové funkci firmy je nahrazena maximalizace určité proměnné její uspokojivou výší. Rozhodování firmy jsou podřízena cílům v pěti základních oblastech:
• V oblasti výroby (plynulost výroby, dosažení určitého objemu produkce)
• V oblasti zásob (absolutní úroveň zásob, určité žádoucí rozmezí jejich pohybu)
• V oblasti prodejů (v hodnotových nebo fyzických jednotkách)
• Podíl na trhu
• Zisk
Model zaměstnanecké firmy
Podnikatelskou funkci přebírají všichni zaměstnanci. Zisk se rozděluje mezi všechny pracovníky. Cílem zaměstnanecké firmy je maximalizace důchodu na zaměstnance. Důchod člena takovéto firmy má dvě složky:
• Mzdu
• Podíl na zisku, který je závislý na výši zisku a na počtu zaměstnanců

Baumolův model – jeho řešení str. 345-346

Žádné komentáře:

Okomentovat