Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

11. TEORIE DETERMINACE PRODUKTU - VÝDAJOVÝ MODEL S MULTILPLIKÁTOREM

I. Disponibilní důchod
GNP - opotřebení - nepřímé daně + transfery = Národní důchod (NI),
tj. příjem domácnosti bez ohledu na to, zda jej skutečně obdrží
NI - daně ze zisku firem - platby na soc.poj. - nerozdělené zisky firem = Osobní důchod (PI), tj skutečně obdržený důchod domácnosti
PI - přímé osobní daně = Disponibilní důchod (DI)

DI pak domácnost rózdělí mezi spotřebu (C) a úspory (S); vztah mezi DI, S a C ukazuje Engelův zákon. Z něj je pak odvozena spotřební a úsporová funkce.

II. Spotřební fce se užívá k analýze spotřeby, ukazuje vztah mezi C a DI. Je - li grafem této fce osa 45°, potom C = DI a S = 0
Je - li spotřební fce nad osou kvadrantu => záporné úspory
- " - pod - " - kladné úspory
III. Úsporová fce - snadno odvodím ze spotřební fce

Žádné komentáře:

Okomentovat