Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Akciová společnost a. s.

Akciová společnost a. s.
- nejrozšířenější forma podnikání, využívají ji velké společnosti
- vydáním akcií lze získat velký kapitál
- společnost může být založena 1, 2 a více

založení a. s.
1. bez veřejné nabídky akcií: základní kapitál je tvořen vklady společníků, zákl. kapitál 2 mil., nekoná se valná hromada
2. s veřejnou nabídkou akcií: základní kapitál 20 mil.
- po podpisu zakladatelské smlouvy zabezpečují zakladatelé vytvoření základního jmění výzvou k upisování akcií
- založení probíhá: 1) zakladatelská smlouva
2) upisování akcií
3) svolána valná hromada

vznik a. s.
- dnem zápisu do obchodního rejstříku
základní kapitál je povinný (2 000 000 Kč, horní hranice není určena), kap. je rozdělen na akcie
akcie = CP, právo podílet se na řízení a zisku
s vlastnictvím akcie jsou spojena akcionářská práva:
a) účastnit se a hlasovat ve valné hromadě
b) podíl na tzv. dividendu = podíl ze zisku a.s. , podmínky pro pobírání dividendy:
- HV musí mít podobu zisku
- o rozdělení dividendy rozhodne valná hromada
c) podílet se na likvidačním zůstatku: v případě zániku společnosti

řízení a.s.
Valná hromada: shromáždění všech akcionářů, nejvyšší orgán a. s.
rozhoduje např. o změně stanov, zvýšení nebo snížení základního kap, volí a odvolává představenstvo a členy dozorčí rady, schvaluje účetní uzávěrku, může zrušit společnost
Představenstvo: výkonný orgán s minimálně třemi členy. Stará se o vedení společnosti, o vedení účetnictví, navrhuje rozdělení zisku.
Dozorčí rada: v a.s. je povinná, kontrolní orgán společnosti

Žádné komentáře:

Okomentovat