Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2.5. Příjmy a zisk

Celkový příjem ( TR ) je celková částka, kterou firma získá prodejem svých výrobkůVztah objemu vyrobené produkce a její ceny:

• cena je konstantou nezávislou na firmě firma prodá všechnu produkci bez ohledu na výši ceny, poptávka je dokonale elastická. Firma nemůže cenu ovlivnit dokonalá konkurence

• cena závisí na objemu produkce firmy cena s růstem objemu klesá. Rozhodnutím o objemu výroby automaticky firma určuje i cenu nedokonalá konkurencePrůměrný příjem je příjem na jednotku produkce. Křivka průměrného příjmu je vždy totožná s křivkou poptávky po produkci firmy.Mezní příjem je změna celk. příjmu vyvolaná změnou vyrobeného množství o jednotku .Zisk je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými nákladyRozlišujeme:

• čistý ekonomický zisk = TR - explicitní náklady - implicitní náklady

• účetní zisk = TR - explicitní náklady

• Normální zisk je roven implicitním nákladům.

2.6. Rovnováha firmy a křivka nabídky

Je-li MR=MC, zisk je maximální, protože změnou objemu produkce není možno zisk zvýšit. Objem výroby, pro který tato rovnost platí, je potom optimální a firma je v rovnováze.

Je-li MR>MC, pak při zvýšení výroby o jednotku vzrostou příjmy více než náklady zisk je možno zvýšit zvýšením objemu a objem produkce je nižší než optimální.

Je-li MR
Křivka mezních nákladů (její rostoucí část - od bodu uzavření firmy AVC=MC=P) je současně křivkou nabídky firmy v podmínkách dokonalé konkurence.

2.7. Tržní nabídka

Je součtem objemů určitého zboží, které jsou ochotni při různých cenách nabízet všichni výrobci tohoto zboží. Čili je součtem individuálních nabídkových křivek. Agregátní nabídka je suma veškerého zboží v ekonomice, které jsou ochotni výrobci nabízet při různých úrovních cen.

Graficky je tržní nabídka horizontálním součtem všech individuálních nabídkových křivek.

Žádné komentáře:

Okomentovat