Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

60) Hodnocení a ochrana zboží

Hodnocení a ochrana zboží


Zbožím označujeme výrobky, které lidé kupují k uspokojování svých potřeb. Vlastnosti, kterými jsou potřeby uspokojovány, nazýváme užitnými vlastnostmi. Vytvářejí se během výroby a jejich souhrn tvoří užitnou hodnotu zboží. Užitná hodnota závisí nejen na surovinách a technické vyspělosti výroby, ale i na potřebách a ekonomických možnostech společnosti. Stupeň, kterým užitná hodnota uspokojuje požadavky společnosti, nazýváme jakostí zboží. Mezi měřitelné vlastnosti, které nejlépe vystihují užitečnost výrobku patří ukazatelé jakosti nebo parametry zboží. Zkoumáním užitné hodnoty zboží se zabývá zbožíznalství. K objektivnímu vyjádření užitných vlastností vyhledává zbožíznalství spolehlivé ukazatele jakosti a stanovuje metody pro jejich měření.
Subjektivní metody – hodnocení jsou založeny na posouzení jednotlivých vlastností výrobků smyslovými
orgány posuzovatele. Tyto metody zvané senzorické,jsou pohotové, nenáročné na zařízení, avšak neopakovatelné.
Objektivní zkoušky – se provádějí za předepsaných podmínek v laboratořích. Jejich výsledky jsou
opakovatelné, tj. stejné, i když je provádějí různí pracovníci na různých místech. Výsledky se vyjadřují číselnými hodnotami fyzikálních nebo chemických veličin a jednoznačnými výroky. Výsledky zkoušek užitných vlastností jsou podkladem pro hodnocení zboží.Úroveň jakosti zboží


Jakost zboží je souhrn užitných vlastností, které podmiňují jeho schopnost uspokojovat stanovené potřeby v souladu s jeho určením. Jakost je širší pojem než pouhá shoda s požadavky norem. Výrobek vysoké jakosti musí spotřebiteli přinést překvapivě nový užitek. Jakost výrobku je výsledkem rovnováhy mezi potřebami společnosti a možností společnosti tyto potřeby uspokojit. Je odrazem společenské úrovně, která se projevuje v životním názoru.

Technická úroveň – ukazuje, jaký podíl vědecko technických poznatků v sobě výrobek obsahuje. Je závislá na ekonomických možnostech společnosti, a i na samotném spotřebiteli. Na technické úrovni závisí i další znaky jakosti: spolehlivost a životnost. Spolehlivost měříme dobou, během které bude výrobek pracovat bez poruchy, zatímco životnost je dána dobou, po které přestane plnit svou funkci.

Ovladatelnost - odráží úsilí spotřebitele při používání výrobku.
Udržovatelnost - znamená navracení funkční způsobilosti po odstranění následků předpokládaného opotřebení a opravitelnost po odstraněné nepředvídaných poruch a závad.
Ekonomická úroveň – zahrnuje výrobní náklady, prodejní cenu, náklady na provoz a údržbu a dobu životnosti výrobku.
Tržní strategie – při nízké ceně musí být dodávány na trh výrobky alespoň průměrné standardní jakosti. Při strategii vysoké jakosti se žádá vyvážení vysoké ceny mimořádným užitkem výrobku.
Strategie času – znamená pružnou změnu sortimentu i cen podle potřeb zákazníka. Ekonomickou úroveň zboží komplexně charakterizuje hodnotová analýza porovnáním pořizovací ceny s náklady na provoz po celou dobu jeho životnosti.
Estetická úroveň – je výsledkem působení výrobku na spotřebitele. Image zboží ovlivňuje výrobní značka, ochranná známka a různé formy reklamy.
Hygienická úroveň – výrobku vychází z anatomické stavby a fyziologických potřeb uživatele.
Národní úroveň - výrobku odráží hospodářskou vyspělost státu.
Světová úroveň – představuje výrobky vlastnostmi srovnatelné s výrobky nejvyspělejších zemí.
Špičková úroveň – výrobku všemi svými užitnými vlastnostmi předčí ostatní výrobky vyráběné ve světě.Řízení jakosti zboží


Aby výrobky splňovaly zákony o bezpečnosti spotřebitele, o odpovědnosti za zboží a o ochraně životního prostředí (dnes platí ve všech vyspělých státech), musí být přesně vymezeny v závazných předpisech parametry, musí být zkoušeny a objektivními měřítky hodnoceny.
V České republice je péče o jakost podřízena programu standardizace, který zahrnuje technickou normalizaci, státní zkušebnictví a metrologii (soustavu měření). Řídícím orgánem ve státní zprávě je úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.Technická normalizace


Technická normalizace je souhrn činností a opatření, kterými se sjednocuje nejvýhodnější řešení pro opakované případy z hlediska jakosti, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Odpovědnost za výrobek nese vždy výrobce.

Účelem technické normalizace je zejména:
1) Zvolit technický nejpokrokovější řešení (např. svařování ocelových konstrukcí místo ubytování)
2) Omezit počet stejných výrobků na trhu
3) Stanovit parametry výrobku
4) Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví
5) Sjednotit měrové jednotky a značky

Uvedených výhod dosahuje technická normalizace těmito metodami:
1) Unifikací – tj. naprostým sjednocením (uniforma)
2) Typizací – tj. sjednocením nejdůležitějších znaků
3) Specifikací – tj. popisem vlastností výrobku nebo postupu práce

Výsledkem technické normalizace jsou technické normy. Podle obsahu se dělí předmětové, postupové (činnosti) a všeobecné.

Předmětové normy – předepisují základní vlastnosti, účel a určení konkrétních výrobků.
Postupové normy – stanovují způsoby práce.
Všeobecné normy – vymezují a sjednocují názvy, veličiny, pojmy, jednotky, definice.
Systematické číslování – norem umožňuje zařazovat tematicky příbuzné normy vydané v různou dobu do
stejných skupin podle mezinárodního desetinného třídění DT.

České státní normy (ČNS) vyhlašuje Český normalizační institut. Vyznačená ustanovení těchto norem jsou závazná pro všechny výrobce a uživatele ve státě, ale většina má v souladu s mezinárodními normami charakter doporučení. Normy se v některých státech nazývají standardy. Mohou být vyhlášeny též dvoustrannou dohodou států.Státní zkušebnictví


Hospodářská soutěž prověřuje jakost všech výrobků. Státní zkušebnictví vybraných výrobků (tzv. rizikových) má prostřednictvím autorizovaných (státem pověřených) zkušeben chránit spotřebitele a podporovat konkurenční schopnost výrobků na zahraničních trzích.
Zkoušení výrobků se podle zákona o státním zkušebnictví a jeho novel provádí:
1) Schvalováním výrobků - (nových a dovezených) před jejich uvedením do oběhu podléhají mu zejména výrobky, které mohou při používání ohrozit zdraví nebo způsobit hospodářské
ztráty.
2) Certifikací – tj. vydáním osvědčení o shodě výrobku s technickým předpisem nebo normou.
3) Kontrolou – již hodnocených a schválených výrobků (provádí namátkově) kdy zkušebna může odejmout značku jakosti.Certifikace


Každý vyspělí stát chrání odběratele před nekvalitními výrobky s nízkou spolehlivostí, které ohrožují bezpečnost, zdraví a životní prostředí. Pro naší ekonomiku je významné mezinárodní sjednocení požadavků Evropské unie. Zboží bez certifikátu podle ISO 9000 je na evropských trzích obtížně prodejné. Certifikace ověřuje shodu výrobku s parametry doporučenými normou. O zjištěné shodě vystavuje akreditovaná (státem pověřená) zkušebna potvrzení čili certifikát a výrobek se opatří evropskou certifikační značkou Control Emblem. Ta otvírá zboží cestu do všech zemí EU a prokazuje, že výrobek odpovídá závazným předpisům bezpečnosti. Neznamená, že je jakostní.
Českou certifikační značkou Ccz může výrobce označit zboží, na které státní zkušebna vystavila certifikát o shodě s normou (nebo jiným zahraničním předpisem). Ověření státní zkušebnou zaručuje nejen bezpečnost, ale i dobrou jakost výrobku.Sortiment a označování zboží


Rozvoj výroby a mezinárodního obchodu zvyšují druhovou rozmanitost zboží. Soubor druhů sestavený z hlediska výroby (např. hutní výrobky válcované) nebo obchodu (např. zboží drogistické) nazýváme výrobními nebo obchodním sortimentem zboží. Spotřební zboží se třídí na sortiment potravinářského a sortiment průmyslového zboží.Čárkový kód EAN


Přesnou evidenci, jednoznačnou identifikaci a bezchybné oceňování zboží v obchodě s využitím elektronických zařízení umožňuje čárkový kód sdružení European Article Numbering (se sídlem v Bruselu), zavedený v roce 1977. Umisťuje se na zadní nebo boční straně obalu a tvoří ho 13 číslic EAN 13). Zkrácená forma má 8 číslic (EAN 8). Každá číslice se skládá ze 7 modulů, tj. bílých a tmavých pruhů, a může se vyjádřit ve třech kombinacích A, B, C.
Každé zboží smí být označeno pouze jedním snímatelným kódem. Kontrolní pokladna v obchodě spojená s počítačem odečítá každý prodaný kus ze zásob, takže lze okamžitě (bez inventur) zjistit množství každého druhu zboží a provést počítačem objednávku u dodavatele.

Žádné komentáře:

Okomentovat