Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

5. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

= získávání fin. zdrojů – obecněji kapitálu – ve všech jeho formách a jeho použití k obstarání potřebných statků a k úhradě výdajů na činnost podniku
- v širším smyslu: zahrnujeme do tohoto pojmu i všechny finanční operace při založení podniku, při jeho rozšiřování, fúzi, sanaci a likvidaci (sanace = ozdravění podniku)5.1 Finanční řízení = management

= řízení financování a má tyto hlavní úkoly:
1) získávat kapitál a rozhodovat o jeho struktuře
2) rozhodovat o jeho umístění = použití
3) rozhodovat o rozdělení zisku
4) řídit ekonom. (hospod.) stránku činnosti podniku

- jeho základem je finanční rozhodování (FR)
= výběr optimální varianty FŘ
- probíhá podle 2 faktorů:
a) faktor času
- hodnota peněz se s časem mění = současná hodnota peněz je vyšší než za určité čas. období
- způsobeno inflací ( znehodnocování peněz)
- pokud budeme peníze investovat dříve - přinesou více peněz než peníze investované později = kupní síla peněz v současnosti je vyšší než kupní síla peněz v bud.

b) faktor rizika
- každá hospod. činnost podniku s sebou nese urč. nejistotu, možnost vzniku ztrát na HV i na majetku (podnikat. riziko – věcné škody, vliv, živel. události = věcné riziko X finanční riziko
- riziko: požáry, povodně, havárie, krádež
§ podnikatelské riziko
tržní – podnikatel nemá jistotu, jestli své výrobky prodá
selhání zaměstnanců
– souvisí s provozem podniku (např. i uzavření S s neseriozním partnerem
§ týká se to D i O
§ finanční = nejistota, že peníze vložené do určité akce se vrátí v takové částce, v jakou jsme
doufali
a) úvěrové – mohou se změnit podmínky při poskyt. úvěru
b) úrokové – možná změna úrokových sazeb
c) kurzové – změna kursu měn
d) daňové – změna daň. sazeb
e) platební neschopnost – podnik nebude schopen v dané době splatit své závazky

Ochrana proti rizikům
- u podnik. rizik: pojištění
- u finančních: rozložení aktivit do více činnosti (při diversifikaci výrobního programu)

portfolio = sestava CP (převážně akcií) a jiných aktivit (např. pozemky, uměl. předměty, zlato), ve kterých má investor uložen svůj majetek
- rozmístěním majetku - minimalizace fin. rizika

Všeobecná pravidla pro FR
1. preferuje se větší výnos před menším
2. preferuje se menší riziko před větším
3. za větší riziko se považuje větší výnos
4. preferují se peníze získané dříve před stejnou částkou získanou později
5. motivací investování do urč. akce je očekávání většího výnosu než by přineslo investování do jiné akce – s přihlédnutím k míře rizika
6. motivací veškerého investování je zvětšení majetku (bohatství)
- měřítkem, kritériem FR je – zisk nebo CF5.2 Druhy financování podniku

- různá hlediska:
A) podle pravidelnosti
1) běžné
- obstarání fin. prostředků a jejich použití k zajištěné běžného provozu podniku
= zajištění nákupu oběžného majetku (mat,…)
2) mimořádné
- při zvlášt. okolnostech - založení podniku, fúze, sanace (prodej nepotřebných zásob), rozšíření podniku, likvidace (vyrovnání dluhu)

B) podle původu fin. prostředků (od koho)
1) financování vlastním kapitálem
- vklady společníků (peněžité i hmotné), emise akcií, příchod dalšího společníka
2) financování cizím kapitálem
- bank. úvěry, dluhopisy, zálohy od O
3) samofinancování
= určitý typ financování VK
- ze zisku, z odpisů

C) podle toho, odkud fin. prostředky přicházejí
1) financování vnější
- vklad dodateč. společníka, úvěr,…
2) financování vnitřní
- ziskem, odpisy, z tržeb,…

D) podle doby, po kterou jsou fin. prostředky k dispozici
1) dlouhodobé
- fin. prostředky jsou k dispozici déle než 1 rok
= financování VK (vlastního kapitálu), dlouhodobé úvěry
2) krátkodobé
- < rok =" financování" ck =" závazky" style="font-weight: bold;">Rezervy = cizí zdroj financování - určeny ke krytí nepředvídaných událostí, okolností = finanční výdaje či ztráty (př. kurzové ztráty, opravy, nedobytné pohledávky,…) - jsou vyjádřeny na druh N, čímž se liší od rezerv. fondu, který je tvořen ze zisku - kryje se s nimi riziko podnikání - ještě existuje tzv. skryté (tiché, latentní) rezervy - vznikají nižším oceněním aktiv než je jejich skutečná hodnota nebo naopak vyšším oceněním dluhu - např. zrychlené odepisování Vlastní zdroje financování - členíme na: a) vlastní vnitřní - označují se jako samofinancování - tvořeny: odpisy, odprodej majetku,… b) vlastní vnější - tvořeny kapitál. vklady jednotl. společníků nebo akcionářů - podoba: peněžní nebo věcná (vyjádřitelná v penězích) - např. budovy, pozemky, patenty, know – how - dodatečné zdroje lze získat přijetím nového společníka, vkladem tichého společníka, emisí akcií náklady na VK = NVK /v Kč/ NVK = VK x kVK kVK = cena VK = míra nákladů na VK kVK = rf + (rm – rf) rf = bezrizikový výnos; rm = výnos s rizikem = tržní riziko rm – rf = prémie na riziko, odečtení 2 výnosů kVK = d + g d = dividendový výnos g = očekávaný růst dividendy - ocenění VK vychází z cen akcií – zohlednění cen akcií v současnosti a v budoucnosti Cizí zdroje financování CK – nepatří podniku, ale používá ho ke své hospod. činnosti a) krátkodobý CK - krátkodobé bank. úvěry – obvykle nižší úroková sazba - dodavatelské úvěry - odběratelské úvěry = zálohy přijaté od 0 - půjčky - závazky k zam. = nevyplacené mzdy - nezaplacené daně (závazek ke státu) - výdaje příštích období – souvisí s čas. rozlišením N = náklady, které budou zaplaceny v budoucnosti b) dlouhodobý CK - obvykle se používá na nákup IM (HIM, NIM), k dispozici > 1 rok
- dlouh. bank. úvěry – B je poskytují za cenu – úrok na delší dobu
- dlužní úpisy
- leasingové dluhy

Krátk. bankovní úvěry
- kontokorentní
- vzniká v souvislosti s pasivním saldem na speciálním BÚ = kontokorent – na něm se zaúčtují pohledávky a závazky podniku
= forma BÚ v B, na kterém se účtují vklady i na úvěr
- úvěr je poskytován pouze při vyčerpání vlastních prostředků = pokud jsou V > P
- je stanovena hranice pro čerpání úvěru
- při přečerpání - sankční poplatky
- lombardní
- žadatel musí prokázat, že disponuje určitým movitým majetkem, který musí být:
- stálý
- likvidní = převoditelný na peníze, aby se mohl prodat
- počítá se jako fixní Σ na urč. období, na konci období se jednorázově splácí
- B potřebuje určité záruky – např. CP, směnka, výrobní zásoby, zlato,…

Dlouhodobé bankovní úvěry
- emisní
- B odkupuje dluhopisy, které dlužník emituje s cílem získat vyšší finanč. obnos; především na finančně i časově méně náročné investice
- hypotekární
- dlužník se musí zaručit nemovitostí
- poskytují ho pouze některé B
- úvěrový úpis
= závazková listina - podmínky pro poskytnutí úvěru, pro jeho splácení, úrok. podmínky
- sanační
= úvěr na ozdravění podniku
- B podrobně zkoumá situaci podniku

Důvody používání CK
1) podnik nedisponuje dostatečně velkým VK
- např. při zakládání firmy
2) podnik přechodně nedisponuje K v době, kdy jej potřebuje
3) použitím CK nevznikají jeho poskytovateli zvláštní práva v řízení, zatímco přibíráním společníků ano
4) CK je všeobecně levnější než VK - jeho použití zvyšuje rentabilitu podniku
- souvisí to s úroky za CK, úroky se zahrnují do N - klesá daňové zatížení
„daňový efekt“ („daňový štít“)

Náklady na CK
NCK = kCK (1 – T)CK kCK = cena cizího kapitálu = úroková míra (sazba)
T = daňová sazba
1 – T = daňový štít
CK = hodnota (tržní) CK
Průměrné kapitálové náklady
= WACC = WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL

ÚVK = úhrnný vložený kapitál

slouží k rozhodování o struktuře kapitálu
- závisí zejména na výši úroku
- použitím CK - k zvýšení celk. rentability kapitálu (a tedy i VK)5.3 Finanční trh a podnikové finance

- finanční rozhodování je ovlivněno:
a) daňovým prostředím
b) situací na finančním trhu
finanční trh
= soustava fin. instrumentů, institucí a vztahů mezi nimi, kt. mobilizuje a přerozděluje volné peněžní prostředky mezi ekonomickými subjekty na základě nabídka a poptávky po penězích a vytváří cenu peněz

- účast na fin. trzích přispívá k větší efektivitě podnikatelské činnosti tím, že podnikateli umožňuje:
1) efektivně využít volné pen. prostředky
2) získat peníze na investiční akce od těch, kteří nechtějí nebo nemají možnost v současné době investovat

fin trh se dělí na:
1) peněžní
2) kapitálový

ad 1) peněžní
- na něm se obchoduje s krátkodobými instrumenty (<>1 rok)
- větší investiční akce
- je rozhodující pro získávání peněžních prostředků prostřednictvím emise dlouhodobých CP, dlouh. bank. úvěry

- peněžní prostředky mohou subjekty nabízet nebo získávat na fin. trzích přímo nebo prostřednictvím finančních zprostředkovatelů – makléřů5.3.1 Leasing

- jde o financování cizím kapitálem
- pořízení investice na splátky, na počátku kupující složí určitou částku a pravidelnými měsíčními splátkami se postupně může stát vlastníkem předmětu leasingu nebo jej využívat po sjednanou dobu
- z hlediska změn vlastnických vztahů na začátku a na konci dělíme leasing na:
a) finanční
b) operativní
c) zpětný

Finanční leasing
- uzavírá se S o pronájmu (3 – 5 roků, někdy až 8 let)
- cena se odvíjí od obvyklé doby životnosti předmětu leasingu a od odpisové doby, kterou určují daň. odpisy (zákony)
nájemce platí:
• pořizovací náklady
• úrok z vloženého kapitálu
• prémii za riziko
• ziskovou přirážku
- v leasingové smlouvě je předem upraven převod vlastnických práv k předmětu leasingu po ukončení smlouvy kupní smlouvou ve prospěch leas. nájemce
- akontace = platba před dodávkou

Operativní leasing
- pronájem na určitou dobu která je obvykle kratší než doba životnosti
- po uplynutí této doby předmět leasingu zůstává ve vlastnictví pronajímatele
- zrušení pronájmu se sankčně nepostihuje, po vrácení je možný další pronájem
např. osobní automobily, sváteční oděvy, sportovní výstroj a výzbroj, spotř. zboží pro domácnost, VYT/PC,…

Zpětný leasing
- leasingová společnost získává na základě k. smlouvy předmět leasingu od původního majitele a následně ho pův. majiteli opět pronajme
= specifická forma fin. leasingu

2001: fin. leasing se týká:
- osobních automobilů, autobusů, LKW, stroje, VYT, kan. tech., zdrav. tech., nemovitosti

výhody:
• netřeba ručitele, pouze doklad o příjmu
• vyřizování je rychlé
• l. splátky jdou podnikatelům do N (snižují daň. základ)
leasing X úvěr – výše úvěru, splátkový kalendář, doba životnosti, doba odpisování
anuita = pravidelná splátka dluhu, která se skládá z vlastní částky (úmor) + úroků

je-li ČVL > O je výhodnější leasing než úvěr, tzn. je-li současná hodnota výdajů s L nižší než PC zařízení

čistá výhoda leasingu
L…………leasingové splátky
T…………daňová sazba
On………odpisy
K…………kapitálové výdaje
i…………diskontní sazba – druh úrokové sazby, zákl. centrály
n…………jednotlivá léta životnosti

Formy leasingu
1) přímý leasing: výrobce = poskytovatel leasingu
2) nepřímý leasing: výrobce leas. spol. nájemce
3) dohoda o prodeji a zpětném pronájmu
majitel prodej l.s. pronajme pův. majiteli5.3.2 Faktoring a forfaiting

= odkup pohledávky před její splatností buď bankou nebo faktoringem nebo forfaitingem
faktoring
= cese (odkoupení, postoupení) krátkodobých pohledávek
- týká se potravin, obuvi, subdodávek, dodávky služeb, ND
vztah:
dodavatel odběratel
dodavatel faktoring. spol.
dodavatel odběratel (zboží)
faktoring. s. (faktura)

faktor platí dodavateli
inkaso od odběratele

faktor (forfait) si při odkoupení pohledávky sráží:
1) rizikovou provizi
2) režijní N (evidence, inkaso, vymáhání pohledávek)
3) diskont

výhody pro dodavatele (věřitele):
- nemá vázaný kapitál v pohledávkách
- okamžité inkaso (v 80 %)
- odpadají N na evidenci pohledávek
- zrychluje se obrat kapitálu

- různé modifikace fakt. dohod – odkoupení jednotlivých poheldávek, veškerých pohledávek, pohl. do určité výše

faktoring
• skrytý
– dlužník neví, že se změnil věřitel, platí věřiteli, který soustředuje platby na zvláštním účtu – předává je faktorovi
• otevřený
– věřitel dlužníkovi oznamuje dlužníkovi a ta svoje závazky hradí přímo faktorovi

forfaiting – odkup střednědobých adlouhodobých pohledávek (3 měsíce – 7 let)
- vyšší riziko; za pohledávku ručí ještě další subjekt – např. jiná banka
- riziko kurzového vývoje, změny úrokových sazeb
- v ZO5.4 Financování exportu
1) akreditiv
2) hladké platby
3) exportní úvěr


1) AKREDITIV
- vystupují je banky, které se podmíněně zavazují zaplatit dohodnutým způsobem po předložení dokumentu dokazujícího odeslání přesně popsaného zboží v určitý den nebo v určité době splatnosti do daného místa určení
- otevírají se na pokyn kupujícího a musí obsahovat všechny náležitosti
- jsou regulovány „Všeobecnými obchodními podmínkami pro dokumentární platby“
- dělí se na (podle stupně jistoty kupujícího):
a) odvolatelné a neodvolatelné
b) potvrzené a nepotvrzené
c) převoditelné (jednorázové s využitím prostředníka)
d) back–to-back akreditivy (2 najednou, vysoké riziko)

2) HLADKÉ PLATBY
- výhodné pro dovozce, veškeré riziko podstupuje vývozce, zboží je zasláno přímo dovozci

3) EXPORTNÍ ÚVĚR
- poskytnutý prodávajícímu - proti jeho vlastním směnkám
- poskytnutý kupujícímu – na transakce s investičními celky, platby provádí banka jménem kupujícího5.5 Financování oběžného majetku

- běžné, krátkodobé financování

- doba, kt. je potřebná k uzavření jednoho koloběhu se nazývá doba obratu oběžného majetku
- čím je kratší, tím je obrat rychlejší a tím je menší potřeba OM v podniku
- zrychlení obratu OM umožňuje vyrobit při jeho stejné velikosti více výrobků


doba obratu OM
Q …….roční výnosy v Kč (v VZZ)

OM………% stav
OM v Kč

OM = 1/2 * (OM na poč. roku + OM na konci roku) ………průměrná výše OM za rok

OM = oběžný majetek (průměrný stav OM v Kč)
Q = roční výnosy v Kč (produkce za rok)

PO = počet obrátek = kolikrát za časové období (za rok) se nám majetek obrátí
- čím více, tím lépe

OM = stav OM pomocí rozvahy
Q = roční výnosy z výsledovky - VZZ


Zásoby hotových výrobků


Nt = roční vlastní náklady v Kč
tZHV = normativ zásob hotových výrobků ve dnech

- jde o to, aby obrat byl co nejvyšší

1. skp. = zásoby materiálu
- aktiva
- chceme je co nejmenší (čím nižší zásoba tím vyšší vázanost fin. prostředků v zásobách)

2. zásoby paliva
- vzniká problém, kdy palivo nakoupit (tehdy, když je jeho cena nejnižší)
- i u tekutých paliv

3. drobný IM
- je účelné pořizovat jen v účelné výši a v nezbytně nutné míře

4. nedokončená výroba
= rozpracovaná výroba
- musí být v takové výši, aby byl zabezpečen plynulý provoz

5. zásoby hotových výrobků
- chceme je co nejmenší, ale platí pro ně, že zásoba musí být tak vysoká, abychom mohli dodat, co jsme slíbili a dodat i náhlé (nečekané) zakázky

Pohledávky
= OM
Zásady splácení:
1. stanovit přiměřenou dobu splatnosti faktury
- přiměřenost má 2 stránky – potřeba výrobce X možnosti plátce
2. uplatňování skontra
- skontro = sleva při dřívějším placení
3. formulovat úvěrové standardy
- za jakých podmínek jsme ochotni s někým obchodovat
4. inkasní politika
- jakým způsobem hlídáme odběratele

Určení výše OM
- optimalizační procesy
- chceme takovou výši OM, která zabezpečí plynulý tok oběživa (průběh činností) s co nejnižšími
- pokud je OM méně - HIM nejsou vyžívány (stálá aktiva)
- bude-li OM více než je potřeba - jde o uložené peníze, které nám nic nepřináší
2 metody:
1) Globální způsob
- vychází z cyklu peněz a výše jednodenních N
= propočet souhrnný
2) Analytický způsob
= analyzují se jednotlivé složky OM a hledáme, kolik jich potřebujeme, abychom vyráběli efektivně
- podle jednotlivých položek OM

Globální
- obratový cyklus peněz (OCP)
= doba mezi platbou za mat. a HIM a přijetí inkasa z prodeje výrobků
OCP = DOZ + DI – DOP


Doba obratu zásob

DO = průměrná zásoba/(tržby/300)


Doba obratu inkasa pohledávek (od fakturace do dne přijetí inkasa)

DI = Pohledávky
tržby/366

Doba obratu našich plateb
(od doby nákupu po platbu)
DOP = dluhy dodavatelů
tržby/360

Obrázek: Obratový cyklus peněz

OCP = DOZ + DI – DOP
- u velkých pod. je financování OM hlavním problémem

obratový cyklus peněz
- čím kratší, tím méně peněz pro provoz budeme potřebovat
- lze zkrátit: zkrácením doby obratu závazků, inkas

Provozní kapitál

AKTIVA PASIVA
Stálá A Celkový vložený kapitál
- nehmotný IM - Vlastní kapitál (vlastní jmění
- hmotný IM - Dl. dluhy
(dlouh. cizí kapitál)
- FI
- Kr. dluhy
(Kr. dl. kapitál
Oběžná aktiva
- zásoby
- pohledávky
- fin. majetek

= výše, kterou potřebuje pro zabezpečení provozu

tags for english: best home equity loans, equity loans

Žádné komentáře:

Okomentovat