Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK, VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT, CASH FLOW

2. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK, VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT, CASH FLOW

2.1 Hospodářský výsledek podniku

HV = V – N + HV = zisk
- HV = ztráta
HV = souhrnný ukazatel hospodaření podniku usilující o dosažení zisku

V a N se dělí na:
1. provozní
- jsou spojeny se zákl. činností podniku – pravidelně se opakují
2. finanční
- různé finanční operace - výnosy z úroků, z CP – jsou z finanční činnosti
3. mimořádné
- z ostatních činností – ojediněle (např. pokuta, prodej opotřebovaného stroje, který účetně už žádnou hodnotu nemá, je odepsaný, ale prodejem získáme finanční prostředky)

- z jakého druhu činnosti se něco zaplatilo nebo něco přišlo

Zisk
= komplexní ukazatel

1) kriteriální
- slouží pro rozhodování
- když máme problém, do čeho investovat, zisk je kritériem
2) zisk je prostředkem nebo zdrojem akumulace
= zisk = zdroj pro financování
3) rozdělovací
- zejména pozitivní aspekt
- ze zisku plynou dividendy, ale platí se i daně z příjmů PO
4) motivační

2 formy zvyšování HV
1. skupina:
zvyšování výnosů – tvrdí to spíše teoretici, módní
snižování nákladů – těžké
- zjišťujeme ho s výkazem zisků a ztrát
- zjišťujeme ho za určité období – za uplynulý kalendářní rok  problém – minulé období
Zisk = ekonomický (viz Mie)
účetní – z výkazu (= účetní dokument)
daňový – v přiznání k dani z příjmů

rentabilita = ziskovost zisk
x
x = např. celk. kapitál, vlastní kapitál, výnosy, tržby, N, cizí kapitál,…
- zahrnuje v sobě za určité období pozitivní i negativní stránky toho, co bylo zaúčtováno2.2 Výkaz zisků a ztrát (= VzaZ)

= výsledovka
- podoba – předepsaná
- rozlišujeme – dnes v ČR
a) VZaZ ve zkráceném rozsahu (Výsledovka Úč POD 2 – 01)
b) VZaZ v plném rozsahu (Výsledovka ÚčPOD 2 – 01)

využití: pro finanční analýzu – viz později
pro mezipodnikové srovnání

ROZVAHA – zachycuje stav k urč. datu
VZaZ – zahrnuje informace za určité období
VZaZ – shrnuje V a N, zachycované ve fin. účetnictví a zjišťuje HV daného období jako jejich rozdíl

VZaZ – stará forma
N V
spotřeba materiálu tržby z prodeje výrobků (ze služeb)
mzdové N ostatní výnosy
odpisy
ostatní N
.
.
.
N celkem V celkem

HV = V – N2.3 Výkaz CF

- zisk může být fiktivní
- zahrnuje příjmy a výdaje
- potřeba znát údaje o solventnosti a o tom, zda jsou peníze na zaplacení
= pohyb pen. prostředků
- existují 2 způsoby k sestavení výkazu CF:
a) přímá metoda
- vychází z UCE – z jednotl. účetních položek za určité kalendář. období se vyberou ty položky, které znamenají příjem nebo výdaj pen. prostředků (= určitý pohyb pen. prostředků)
b) nepřímá metoda
- vychází ze 2 dokumentů: z rozvahy, z výsledovky
- rozlišují se 3 činnosti:
a) provozní činnost – běžné aktivity
b) finanční – operace spojené s kapitálem v podobě peněz, CP
c) investiční – pořizujeme HIM nebo prodáváme

- přímá metoda je spjata s těmito 3 činnostmi, ale nepřímá metoda to má jinak

Zjednodušený schematický příklad
zadání: (vše v 1 měsíci)
nákup, výroba, prodej za 3 000,--
spotřeba mat. 1 400,--
mzdy 700,--
odpisy 300,--
platba – 70 % v tomto měsíci, 30 % v následujícím

Vyjádření v tabulce

Měsíc 1. 2. Σ
tržby (výnosy) 3000 0 3000
náklady 2400 0 2400
zisk 600 0 600
příjmy 2100 900 3000
výdaje 2100 - 2100
CF 0 900 900

- zjednodušení přímé metody

1. rok 2. rok … n-tý rok
1. TRŽBY
2. PROVOZNÍ N KROMĚ ODPISŮ
3. ODPISY
4. ZISK PŘED ZDANĚNÍM (1 – 2 – 3)
5. DAŇ (STANOVENÉ % PODLE ZÁKONA)
6. ZISK PO ZDANĚNÍ (4 – 5)
7. ODPISY (= 3)
8. ZMĚNA PRAC. KAPITÁLU (ZADÁNO + NEBO -)
CASH FLOW (6 + 7 +(-) 8) Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

- všechny údaje musíme znát dopředu - velkou řadu musíme umět odhadnout
- odpisy - N, ale výdaje


Způsob zvyšování CF:
1. přesvědčit zákazníky, aby platili dříve – jak? - slevy z cen
2. prodat pohledávky (faktoring, forfaiting)
3. svým dodavatelům platit později
4. zvýšení cen
5. snížit režijní N a platby za ně, omezovat zásoby = nevázat peněžní prostředky v něčem, co k ničemu není2.4 Analýza bodu zvratu (= bod vyrovnání)
= vztah mezi tržbami (ziskem), náklady a objemem výroby i cenou
- rozdělení na oblast ziskovou a neziskovou
označení:
N = náklady (celkové) v Kč
Q = objem výroby v ks
Z = zisk v Kč/ks nebo Kč
C = cena Kč/ks = konstantní
P = příjem (tržba) v Kč
FN = fixní náklady v Kč
VN = variabilní náklady v Kč/ks


N = FN + VN.Q …………přímka jdoucí z jisté výše FN
P = C.Q …………přímka jdoucí z počátku

QKRIt = QBZ …………když se P = N


- z uvedených rovnic lze tedy určit:
a) objem výroby odpovídající bodu zvratu

Qkr= FN
C – VN

b) bezpečnostní marže (= MARGIN OF SAFETY = MS)
MS = (QP - QKR)/QP QP = plánovaný (skutečný) objem produkce

c) objem výroby v ks za dané období, zabezpečující určitý min. požadovaný zisk
QzMIN = (FN + ZMIN)/(C – VN) ZMIN = min. zisk

d) limit variabilních nákladů na 1 ks výrobku
VN = C – FN/QKR

e) limit variabilních N na 1 ks výrobku při předpokladu určitého min. požadovaného zisku

VNzMIN = C - (FN + ZMIN)/QKR

f) min. cena 1 ks výrobku zajišťující minimální požadovaný zisk

Czmin = (FN + ZMIN)/Q + C

- vše lze odvodit z 1 rovnice
- slouží to pro rozhodování

zisk
= 1. výsledek činnosti celého podniku
= 2. rozdíl mezi cenou a N urč. výrobku (plánované X reálné)2.5 Hodnocení racionalizačních akcií
(= dodatek (apendix) k bodu zvratu)

= porovnávání 2 variant – existuje stávající způsob, který žádá určité variabilní náklady snaha o snížení N nová varianta

NC1 = N1 + N1.q NC1 = celk. N na variantu 1.
NC2 = N2 + N2.q

- 3 varianty:

QŽ = odpovídá množství za dobu životnosti té technologie, která je ovlivněna především dobou, po kterou je výrobek vyráběn
- př.: auto MB Škoda prováděla dodávky

Žádné komentáře:

Okomentovat